Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

 1. Document
  1. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS
   1. Artikel 1 Begrippen
    1. 1.1 het plan
    2. 1.2 aan huis gebonden beroep
    3. 1.3 aan huis gebonden bedrijfsmatige activiteiten
    4. 1.4 aanduiding
    5. 1.5 aanduidingsgrens
    6. 1.6 afhankelijke woonruimte (m.b.t. mantelzorg)
    7. 1.7 ambachtelijk bedrijf
    8. 1.8 ambulante handel
    9. 1.9 archeologisch advies
    10. 1.10 archeologisch onderzoek
    11. 1.11 archeologische begeleiding
    12. 1.12 archeologische opgraving
    13. 1.13 archeologische waarde
    14. 1.14 bebouwing
    15. 1.15 bebouwingspercentage
    16. 1.16 belwinkel
    17. 1.17 beperkt kwetsbaar object
    18. 1.18 bestaande situatie (bebouwing en gebruik)
    19. 1.19 bestemmingsgrens
    20. 1.20 bestemmingsvlak
    21. 1.21 bijbehorend bouwwerk
    22. 1.22 bijzondere woonvormen
    23. 1.23 bouwen
    24. 1.24 bouwgrens
    25. 1.25 bouwperceel
    26. 1.26 bouwperceelgrens
    27. 1.27 bouwvlak
    28. 1.28 bouwwerk
    29. 1.29 bruto-bedrijfsvloeroppervlak
    30. 1.30 coffeeshop
    31. 1.31 consumentenvuurwerk
    32. 1.32 cultuurhistorische waarde
    33. 1.33 detailhandel
    34. 1.34 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling
    35. 1.35 dienstverlening
    36. 1.36 erotisch gericht bedrijf c.q. inrichting
    37. 1.37 evenement
    38. 1.38 garages en bergingen
    39. 1.39 gebouw
    40. 1.40 geluidshinderlijke inrichtingen
    41. 1.41 gevel
    42. 1.42 groothandel
    43. 1.43 growshop
    44. 1.44 handel in softdrugs
    45. 1.45 handelsbedrijf
    46. 1.46 hoofdgebouw
    47. 1.47 horecabedrijf
    48. 1.48 kantoor
    49. 1.49 kwetsbaar object
    50. 1.50 logies
    51. 1.51 maaiveld
    52. 1.52 mantelzorg
    53. 1.53 netto-bedrijfsvloeroppervlak
    54. 1.54 niet-commerciële evenementen
    55. 1.55 peil
    56. 1.56 prostitutie
    57. 1.57 retentiegebied
    58. 1.58 risicovolle inrichting
    59. 1.59 ruimtelijke kwaliteit
    60. 1.60 seksinrichting
    61. 1.61 smartshop
    62. 1.62 speelautomatenhal
    63. 1.63 standplaats voor ambulante handel
    64. 1.64 stedenbouwkundig beeld
    65. 1.65 stedenbouwkundige waarde
    66. 1.66 straalpad
    67. 1.67 voorgevel
    68. 1.68 voorkeursgrenswaarde
    69. 1.69 vuurwerkbesluit
    70. 1.70 wonen
    71. 1.71 woning/wooneenheid
    72. 1.72 woongebouw
   2. Artikel 2 Wijze van meten
    1. 2.1 de afstand tot (zijdelingse) perceelsgrens
    2. 2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk
    3. 2.3 de breedte van bouwpercelen
    4. 2.4 de dakhelling
    5. 2.5 goothoogte van een bouwwerk
    6. 2.6 de inhoud van een bouwwerk
    7. 2.7 de oppervlakte van een bouwwerk
    8. 2.8 stapelhoogte in het kader van opslag
    9. 2.9 toepassing van maten
  2. Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS
   1. Artikel 3 Bedrijf - 2
    1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 3.2 Bouwregels
    3. 3.3 Nadere eisen
    4. 3.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 3.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 3.6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels
   2. Artikel 4 Bedrijf - 3
    1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 4.2 Bouwregels
    3. 4.3 Nadere eisen
    4. 4.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 4.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 4.6 Afwijken van de gebruiksregels
   3. Artikel 5 Cultuur en ontspanning
    1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 5.2 Bouwregels
    3. 5.3 Specifieke gebruiksregels
    4. 5.4 Nadere eisen
   4. Artikel 6 Detailhandel
    1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 6.2 Bouwregels
    3. 6.3 Nadere eisen
    4. 6.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 6.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 6.6 Afwijken van de speciefieke gebruiksregels
   5. Artikel 7 Gemengd - 3
    1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 7.2 Bouwregels
    3. 7.3 Nadere eisen
    4. 7.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 7.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 7.6 Afwijking van de specifieke gebruiksregels
   6. Artikel 8 Groen
    1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 8.2 Bouwregels
    3. 8.3 Wijzigingsbevoegdheid
   7. Artikel 9 Horeca - 3
    1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 9.2 Bouwregels
   8. Artikel 10 Horeca - 4
    1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 10.2 Bouwregels
    3. 10.3 Nadere eisen
    4. 10.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 10.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 10.6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels
   9. Artikel 11 Kantoor
    1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 11.2 Bouwregels
    3. 11.3 Afwijken van de bouwregels
    4. 11.4 Specifieke gebruiksregels
    5. 11.5 Afwijking van de specifieke gebruiksregels
   10. Artikel 12 Maatschappelijk
    1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 12.2 Bouwregels
    3. 12.3 Nadere eisen
    4. 12.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 12.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 12.6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels
   11. Artikel 13 Tuin
    1. 13.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 13.2 Bouwregels
   12. Artikel 14 Verkeer
    1. 14.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 14.2 Bouwregels
    3. 14.3 Wijzigingsbevoegdheid
   13. Artikel 15 Wonen - 1
    1. 15.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 15.2 Bouwregels
    3. 15.3 Nadere eisen
    4. 15.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 15.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 15.6 Afwijking van de specifieke gebruiksregels
   14. Artikel 16 Wonen - 2
    1. 16.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 16.2 Bouwregels
    3. 16.3 Nadere eisen
    4. 16.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 16.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 16.6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels
   15. Artikel 17 Wonen - 3
    1. 17.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 17.2 Bouwregels
    3. 17.3 Nadere eisen
    4. 17.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 17.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 17.6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels
   16. Artikel 18 Wonen - 4
    1. 18.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 18.2 Bouwregels
    3. 18.3 Nadere eisen
    4. 18.4 Afwijken van de bouwregels
    5. 18.5 Specifieke gebruiksregels
    6. 18.6 Afwijken van de gebruiksregels
   17. Artikel 19 Leiding
    1. 19.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 19.2 Bouwregels
    3. 19.3 Afwijken van de bouwregels
    4. 19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
   18. Artikel 20 Waarde - Archeologie 1
    1. 20.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 20.2 Bouwregels
    3. 20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
    4. 20.4 Wijzigingsbevoegdheid
   19. Artikel 21 Waarde - Archeologie 2
    1. 21.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 21.2 Bouwregels
    3. 21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
    4. 21.4 Wijzigingsbevoegdheid
  3. Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS
   1. Artikel 22 Antidubbeltelregel
   2. Artikel 23 Algemene bouwregels
    1. 23.2 Bestaande afstanden en andere maten
    2. 23.3 Overschrijding bouwgrenzen
   3. Artikel 24 Algemene gebruiksregels
    1. 24.1 Gebruik van gronden en bouwwerken
   4. Artikel 25 Algemene afwijkingsregels
    1. 25.1 Afwijking bouwen
   5. Artikel 26 Algemene wijzigingsregels
    1. 26.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen
    2. 26.2 Belangenprocedure bij de algemene wijzigingsregels
   6. Artikel 27 Algemene procedureregels
    1. 27.1 Procedure wijzigingsbevoegdheid
    2. 27.2 Procedureregels
  4. Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
   1. Artikel 28 Overgangsregels
    1. 28.1 Overgangsrecht bouwwerken
    2. 28.2 Omgevingsvergunning
    3. 28.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
    4. 28.4 Overgangsrecht gebruik
    5. 28.5 Strijdig gebruik
    6. 28.6 Verboden gebruik
    7. 28.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
    8. 28.8 Hardheidsclausule
   2. Artikel 29 Slotregels