Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

14.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. wegen met ten hoogste 2 keer 1 doorgaande rijstrook, opstelstroken en busstroken daar niet onder begrepen;

 2. voet- en fietspaden;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. standplaatsen voor ambulante handel;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'terras' tevens terrassen;

 6. speel-, spel- en daarmee vergelijkbare sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband;

 7. beplantingen;

 8. bermen;

 9. watergangen en andere waterpartijen met de daarbij behorende voorzieningen zoals bruggen en duikers en daarmee vergelijkbare voorzieningen;

 10. civieltechnische kunstwerken, zoals een brug, tunnel of viaduct of daarmee vergelijkbare voorzieningen;

 11. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals groen-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve afvalinzameling, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

 12. geluidswerende voorzieningen en daarbij behorende beplantingen;

 13. kunstwerken en kunstobjecten.