Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

Artikel 8 Groen

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. ter plaatse van de aanduiding 'park' uitsluitend een park;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' tevens voor de instandhouding van cultuurhistorische waarden van het landgoed Vrouwenhof;

 3. beplantingen;

 4. bermen;

 5. geluidswerende voorzieningen;

 6. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, wegen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, abri's, kunstobjecten, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en bergbezinkbassins;

 7. watergangen en andere waterpartijen en daarbij behorende voorzieningen zoals bruggen en duikers;

 8. standplaatsen voor ambulante handel.

 

8.2 Bouwregels

 

8.2.1 Algemeen

 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 

 1. gebouwen: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'park';

 2. bouwwerken ten behoeve van algemeen nut;

 3. overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

8.2.2 Gebouwen

 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 

 1. het maximale bebouwingspercentage binnen de aanduiding 'park' mag niet meer bedragen dan 5%;

 2. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 200 m2;

 3. de goot- en/ of bouwhoogte van de gebouwen mag ten hoogste bedragen:

  1. goothoogte : 4 m.;

  2. bouwhoogte: 4 m hoger dan de toegestane goothoogte;

 

8.2.3 Bouwwerken ten behoeve van algemeen nut

 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende regels:

 1. de inhoud van het op te richten gebouw mag maximaal 50 m3 bedragen;

 2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;

 3. de bouwhoogte van een bouwwerk ten behoeve van algemeen nut mag ten hoogste 6 m bedragen.

 

8.2.4 Overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:

 1. erfafscheidingen 2 m;

 2. geluidswerende voorzieningen 6 m.;

 3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 10 m.

 

 

 

 

 

8.3 Wijzigingsbevoegdheid

 

8.3.1 Verkeer

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Verkeer' , indien is aangetoond dat wijziging noodzakelijk is voor de realisering van het gemeentelijk beleid inzake verkeersstructuur, waterhuishouding en/of de aanpassing van de ondergrondse infrastructuur alsmede voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte.

 

8.3.2 Belangenprocedure bij specifieke wijzigingsbevoegdheid

 

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, dienen de procedureregels zoals opgenomen in artikel 26 in acht te worden genomen.