direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Kern Sint Anthonis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1702.1BPkernsintanthoni-VA01

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de woonfunctie tot het bestaand aantal woningen, met dien verstande dat indien de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is opgenomen het aantal bestaande en/of nieuwe woningen niet meer mag bedragen dan het aangeven aantal;
 • b. aan huis verbonden beroepen waarbij geldt:
  • 1. de omvang niet groter mag zijn dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een maximum van in totaal 60 m²;
  • 2. degene die de activiteiten uitvoert, is bewoner van de woning;
  • 3. detailhandel niet is toegestaan, uitgezonderd beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de activiteit.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', is gestapeld wonen toegestaan;
 • d. voet- en fietspaden;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede artikel 34.1), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens is ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' aan beide zijden minimaal 3 m;
  • 2. 'twee-aaneen' aan één zijde minimaal 3 m;
  • 3. 'aaneengebouwd' aan de niet-aangebouwde zijde van de eindwoning minimaal 2 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
 • e. indien in aanvulling op bovenstaande maatvoeringsaanduidingen nog een maatvoeringsaanduiding is opgenomen geldt ook het bepaalde ter plaatse van die maatvoeringsaanduiding.

19.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- uit- en bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m, met dien verstande dat bij het uitbouwen van/aanbouwen aan een hoofdgebouw de goothoogte in elk geval ook net zo hoog mag zijn als de hoogte van de eerste bouwlaag +25 cm;
 • b. bouwhoogte maximaal 5,5 m met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de maximale bouwhoogte maximaal 3,5 m bedraagt, en
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de maximale bouwhoogte maximaal 4,5 m bedraagt;
 • c. minimaal 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw met dien verstande dat:
  • 1. aanbouwen (zoals erkers) tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits de:
   • bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt;
   • horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
   • (zie ook de bouwregels in de bestemming Tuin in artikel 16.2.2 waarin, onder voorwaarden, deze gebouwen mogen worden voortgezet)
  • 2. overkappingen (zoals carports) tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt. (zie ook de bouwregels in de bestemming Tuin in artikel 16.2.2 waarin, onder voorwaarden, deze gebouwen mogen worden voortgezet);
 • d. gebouwd op het zij- en achtererf waarbij het bouwperceel voor niet meer dan 50% mag worden bebouwd en waarbij geldt dat het te bebouwen oppervlakte op een bouwperceel:
  • 1. wat kleiner of gelijk is dan 500 m² maximaal 90 m² mag zijn;
  • 2. wat groter is dan 500 m2 maar kleiner of gelijk aan 1.000 m² maximaal 125 m² mag zijn;
  • 3. wat groter is dan 1000 m² maximaal 150 m² mag zijn.
 • e. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'relatie' zijn gekoppeld, waardoor op de gronden, waarop ingevolge de aanduiding 'a - 1' uitsluitend bijgebouwen zijn toegestaan, bijgebouwen ten behoeve van het gekoppelde bouwvlak mogen worden opgericht.

19.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
  • 1. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m (zie ook de bouwregels in de bestemming Tuin in artikel 16.2.3 waarin, onder voorwaarden, deze bouwwerken mogen worden voortgezet);
  • 2. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 m;
  • 3. vlaggenmasten tot maximaal 6 m;
 • b. reclame-uitingen bij een beroep aan huis en een bedrijf aan huis mogen uitsluitend aan de gevel worden geplaatst tot een oppervlakte van 0,2 m².

19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel:

 • a. 19.2.1 ten behoeve van het overschrijden van het bouwvlak door de hoofdmassa van de woning tot maximaal 5 m;
 • b. 19.2.1 ten behoeve van het toestaan van een hogere goot- en / of bouwhoogte tot maximaal 8 respectievelijk 13 m;
 • c. 19.2.2 tot een hogere bebouwingspercentage mits een achter (het verlengde van) de voorgevel een open ruimte aanwezig blijft van 25 m².
19.3.2 Voorwaarde voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 19.3.1 kan slechts mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 • d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

19.4 Afwijken van de gebruiksregels
19.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 19.1:

 • a. ten behoeve van het toestaan van een aan huis verbonden beroep tot een omvang die niet groter is dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning inclusief aan-, uit- en bijgebouwen met een maximum van in totaal 100 m²;
 • b. ten behoeve van het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard, mits:
  • 1. het geen volumineuze detailhandel of een supermarkt betreft;
  • 2. het een bedrijf betreft dat qua aard past in de functie van de kern;
  • 3. de omvang niet groter is dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning inclusief aan-, uit- en bijgebouwen met een maximum van in totaal 100 m²;
  • 4. degene die de activiteiten uitvoert, de bewoner van de woning is.
 • c. ten behoeve van het toestaan van een bed en breakfast in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een uit-, aan- of (vrijstaand) bijgebouw mits:
  • 1. het aantal gastenkamers maximaal 3 bedraagt;
  • 2. niet meer dan 50% van het vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt ten dienste van de bed en breakfast tot een maximum van 120 m².

19.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 19.4.1 kan slechts mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 • d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

19.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met in acht neming van het bepaalde in artikel 32.5, en met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Wonen' voor zover deze direct grenst aan de bestemming 'Bedrijventerrein' dan wel enkel door de bestemming 'Verkeer' wordt gescheiden van de bestemming 'Bedrijventerrein' om te zetten in de bestemming 'Bedrijventerrein', waarbij de woning voorzien wordt van de aanduiding 'bedrijfswoning'. De volgende voorwaarden dienen hierbij in acht te worden genomen:
  • 1. de oppervlakte van het bouwperceel bedraagt na wijziging niet meer dan 2.500 m2 dan wel 5.000 m2 indien deze oppervlakte reeds was toegestaan;
  • 2. de regels van de bestemming 'Bedrijventerrein - het Kempke' voor zover het betreft artikel 5.2.3 en 5.2.4 zijn van overeenkomstige toepassing.