direct naar inhoud van Artikel 34 Overige regels
Plan: Kern Sint Anthonis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1702.1BPkernsintanthoni-VA01

Artikel 34 Overige regels

34.1 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
34.1.1 Wonen

Voor wat betreft de functie wonen moet per nieuwe woning ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Per woning is hiervoor minimaal 1,8 parkeerplaatsen te realiseren, waarvan 1 parkeerplaats op eigen terrein bij vrijstaande en twee-aaneen woningen.

34.1.2 Niet-wonen

Voor wat betreft functies anders dan wonen moet, indien de omvang, het gebruik of de bestemming van een gebouw of terrein daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, dan wel op het betreffende terrein, overeenkomstig de in de publicatie 182 “Parkeerkencijfers - basis voor parkeernormering (CROW, 2008)” opgenomen normen.

34.1.3 Parkeren

De in artikel 34.1.1 en artikel 34.1.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto’s. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

  • a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,5 x 5 m in geval van kops parkeren en 2 x 6 m bij langsparkeren bedragen;
  • b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 m bij 6 m bedragen.
34.1.4 Laden en lossen

Indien het gebruik of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, overeenkomstig de publicatie 720 "ASVV - Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom" (CROW, 2004) opgenomen normen.

34.1.5 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in artikel 34.1.1, artikel 34.1.2, artikel 34.1.3 en artikel 34.1.4 indien dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en / of bereikbaarheid voor een pand, perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijk-functionele structuur te waarborgen.

34.1.6 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 34.1.1, artikel 34.1.2, artikel 34.1.3 en artikel 34.1.4:

  • a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
  • b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
34.2 a - 1

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 1' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 19.1 uitsluitend bijgebouwen zijn toegestaan, waarbij aan het bepaalde in artikel 19.2.2 moet worden voldaan.

34.3 a - 2

Ter plaatse van aanduiding 'a - 2' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 uitsluitend een multifunctioneel centrum is toegestaan.

34.4 a - 3

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 3' geldt dat naast het bepaalde in artikel 6.1 tevens een garagebedrijf is toegestaan.

34.5 a - 4

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 4' geldt dat naast het bepaalde in artikel 5.1 tevens een zendmast met een maximale bouwhoogte van 50 m is toegestaan.

34.6 a - 5

Ter plaatse van aanduiding 'a - 5' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 een multifunctioneel centrum alsmede maximaal 14 bovenwoningen zijn toegestaan.

34.7 a - 6

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 6' geldt dat naast het bepaalde in artikel 7.1 tevens een garagebedrijf en een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg is toegestaan.

34.8 a - 7

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 7' geldt dat naast het bepaalde in de artikelen 6.1 en 13.1 de gronden tevens bestemd zijn voor het behoud en bescherming van bestaande waardevolle bomen en/of boomgroepen.

34.8.1 verbod

Het is verboden is om ter plaatse van de aanduiding 'a - 7' waardevolle bomen, boomgroepen en/of boomrijen te rooien, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen.

34.8.2 vergunningverlening

De vergunning als bedoeld in artikel 34.8.1 wordt verleend, indien is gebleken dat door het rooien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in visueel-ruimtelijke zin dorpsbeeldbepalende waarde van die bomen, boomgroepen en/of boomrijen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

34.8.3 afwijking

In afwijking van het hiervoor bepaalde is geen vergunning nodig voor:

  • a. werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of ter vervanging van zieke of oude bomen;
  • b. werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.
34.9 a - 8

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 8' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 uitsluitend een religieuze instelling is toegestaan. In verband met de aanwezigheid van een Rijksmonument hebben de desbetreffende gronden en/of gebouwen tevens monumentale waarden.

34.10 a - 9

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 9' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 uitsluitend een begraafplaats is toegestaan.

34.11 a - 10

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 10' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 tevens op de verdieping een lichte vorm van horeca is toegestaan, met dien verstande dat het bruto bedrijfsvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 1000 m2.

34.12 a - 11

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 11' geldt dat naast het bepaalde in artikel 4.1 tevens een betoncentrale is toegestaan.

34.13 a - 12

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 12' geldt dat naast het bepaalde in artikel 8.1 tevens een rijwielhandel met detailhandel verbandhoudende dienstverlening, zoals een winkelgebonden (reparatie)werkplaats is toegestaan, alsmede is tevens een bed&breakfast toegestaan.

34.14 a - 13

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 13' geldt dat naast het bepaalde in artikel 15.1 tevens sportvelden ten behoeve van de buitensport zijn toegestaan.

34.15 a - 14

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 14' geldt dat naast het bepaalde in artikel 17.1 tevens een overkluizing van een watergang is toegestaan.

34.16 a - 15

Ter plaatse van de aanduiding 'a - 15' geldt dat in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 uitsluitend een zorginstelling is toegestaan.