direct naar inhoud van Artikel 8 Detailhandel - 2
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 8 Detailhandel - 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Detailhandel - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond met de bijbehorende opslag- en administratieruimten;
 • b. dienstverlening;
 • c. woningen, uitsluitend op de verdiepingen; ter plaatse van de Nieuwe Binnenweg 6 is uitsluitend op de verdiepingen een hotel toegestaan;
 • d. uitsluitend op de volgende adressen is (ter plaatse van de functieaanduiding "horeca") uitsluitend op de begane grond tevens horeca toegestaan: Bloemkwekersstraat 151-155, Gaffelstraat 90; 's-Gravendijkwal 136, 138, 140 en 142, Nieuwe Binnenweg 17, 53-57, 59, 61A, 65A, 99, 105, 111, 117, 125H, 127, 139A, 145-147, 153 en 179, Van Speykstraat 151-153 en 190, West-Kruiskade 34 en 60-64;
 • e. uitsluitend op het volgende adres is ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" op alle verdiepingen tevens horeca toegestaan: Westersingel 4;
 • f. uitsluitend op het volgende adres is (ter plaatse van de functieaanduiding "horeca") uitsluitend op de eerste verdieping tevens één horeca-vestiging toegestaan met een oppervlak van maximaal 160 m2 b.v.o.: 1e Middellandstraat 19-23;
 • g. ter plaatse van de functieaanduiding "belwinkel" is op de begane grond tevens een belwinkel toegestaan, met dien verstande dat zodra het in dit lid bedoelde gebruik als belwinkel is vervangen door gebruik als detailhandel als bedoeld in artikel 1.26 (begripsbepaling) een belwinkel niet langer is toegestaan, dit betreft de adressen: 1e Middellandstraat 36B en 1e Middellandstraat 56-58;
 • h. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage", is tevens een parkeergarage toegestaan, dit betreft de locatie Korte Bajonetstraat;
 • i. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals tuinen, groen, ontsluitingswegen en -paden;
 • j. "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op de voor "Detailhandel - 2" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

8.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
8.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.3.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.