direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 1
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 9 Gemengd - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen (zowel op de begane grond als op de verdiepingen);

Uitsluitend op de begane grond:

 • b. winkels;
 • c. kantoren;
 • d. praktijkruimten;
 • e. voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en "Publieke dienstverlening";
 • f. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca", is uitsluitend op de begane grond tevens horeca toegestaan, dit betreft de adressen: Nieuwe Binnenweg 142, 148, 152 en 181;
 • g. uitsluitend op het adres Henegouwerlaan 32, ter plaatse van de functieaanduding "onderwijs", is op de verdiepingen tevens een onderwijsvoorziening toegestaan;
 • h. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage", is tevens een parkeergarage toegestaan, dit betreft de locatie Adrianastraat;
 • i. ter plaatse van de functieaanduiding "religie" is op alle verdiepingen tevens een gebruik van de aanwezige ruimten ten behoeve van godsdienstoefeningen, toegestaan, dit betreft het adres 's-Gravendijkwal 46;
 • j. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals tuinen, groen, ontsluitingswegen en -paden;
 • k. ter plaatse van de functieaanduiding specifieke vorm van "horeca-hotel" is uitsluitend op de begane grond tevens een hotel toegestaan, dit betreft Coolsestraat 49;
 • l. "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de voor "Gemengd - 1" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

9.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
9.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.3.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.