direct naar inhoud van Artikel 42 Waarde - Cultuurhistorie - 1
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 42 Waarde - Cultuurhistorie - 1

42.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Cultuurhistorie - 1" aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming van de in voorbereiding zijnde beschermde stadsgezichten 'Waterproject' en 'Mathenesserlaan - Heemraadssingel'.

42.2 Bouwregels
42.2.1 Algemeen

In aanvulling op de bouwregels voor de andere aldaar voorkomende bestemmingen, geldt voor de als "Waarde - Cultuurhistorie - 1" bestemde gronden, dat gebouwen die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan afgedekt zijn met een kap, bij herbouw afgedekt dienen te worden met een kap in de oorspronkelijke vorm (d.w.z. de kapvorm zoals die was ten tijde van de eerste oplevering van het gebouw).

42.2.2 Specifieke bouwregels

voor gronden gelegen binnen het in voorbereiding zijnde beschermd stadsgezicht Waterproject langs de Westersingel:

 • a. op de mede voor "Verkeer - Erf", "Verkeer - Verblijfsgebied", "Groen" en "Tuin" aangewezen gronden zijn in het belang van behoud en bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden, geen bouwwerken toegestaan;
 • b. de bestaande indeling in bouwblokken dient te worden gehandhaafd.
42.3 Afwijking bouwregels
42.3.1 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het bepaalde in lid 42.2.2, sub a ten behoeve van het oprichten van kleine bouwwerken voor voorzieningen van openbaar nut, verkeer en vervoer (niet groter dan 80 m3) binnen de bestemmingen "Verkeer - Verblijfsgebied" of "Groen".

42.3.2 Advies

Alvorens aan het vorige lid toepassing wordt gegeven, winnen burgemeester en wethouders het advies in van de Commissie voor Welstand en Monumenten.

42.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
42.4.1 Verbod

In het belang van de in voorbereiding zijnde beschermde stadsgezichten genoemd in het eerste lid, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

voor gronden gelegen binnen het in voorbereiding zijnde beschermd stadsgezicht Waterproject (Westersingel):

 • a. op de mede voor "Verkeer - Erf", "Groen" en "Tuin" bestemde grond terrein te verharden of terrein meer dan 0,5 meter op te hogen of af te graven;
 • b. op de mede voor "Verkeer - Verblijfsgebied" bestemde gronden wegwerkzaamheden die het bestaande wegprofiel kunnen aantasten;
 • c. op de mede voor "Water" bestemde gronden waterlopen te dempen of waterlopen om te leggen;
 • d. in voortuinen van gebouwen terrein te verharden of terrein meer dan 0,5 meter op te hogen of te ontgraven;

voor gronden gelegen binnen het in voorbereiding zijnde beschermd stadsgezicht Mathenesserlaan - Heemraadssingel:  

 • e. op de mede voor "Tuin" bestemde voortuinen aan de Breitnerstraat te verharden of terrein meer dan 0,5 meter op te hogen of af te graven.
42.4.2 Uitgezonderde werkzaamheden
 • a. normaal onderhoud en beheer;
 • b. werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.
42.4.3 Vergunning

Bij hun beslissing omtrent het verlenen van een vergunning betrekken burgemeester en wethouders de belangen van het betrokken in voorbereiding zijnde beschermd stadsgezicht in hun overwegingen.

42.4.4 Advies

Alvorens vergunning te verlenen, winnen burgemeester en wethouders het advies in van de Commissie voor Welstand en Monumenten.

42.5 Omgevingsvergunning voor het slopen
42.5.1 Verbod

Op de voor "'Waarde - Cultuurhistorie - 1" bestemde gronden is het verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

42.5.2 Uitzondering op verbod

In afwijking van het bepaalde in lid 42.5.1 is geen vergunning vereist ingeval van:

 • a. een aanschrijving van burgemeester en wethouders op grond van de Woningwet (hoofdstuk III);
 • b. bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is;
 • c. een vergunning voor het slopen van een bouwwerk vereist is ingevolge een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening en deze vergunning verleend is.
42.5.3 Vergunning

Vergunning wordt verleend indien door het slopen het aanzien en/of de karakteristiek van het in voorbereiding zijnde beschermd stadsgezicht niet of niet in betekenende mate wordt geschaad.

42.5.4 Advies

Alvorens te beslissen op een aanvraag, winnen burgemeester en wethouders het advies in van de Commissie voor Welstand en Monumenten.