direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. water en waterberging;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' tevens voor een jongeren ontmoetingsplek een en ander met inachtname van het bepaalde onder 5.3;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld' tevens voor een openbaar sportveld;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren' tevens voor (half) verhard parkeren;

met de daarbij behorende

 • f. ruiter-, voet- en fietspaden,
 • g. speelvoorzieningen,
 • h. kunstwerken en kunstobjecten,
 • i. waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen,
 • j. geluidwerende voorzieningen,
 • k. overige functioneel met de bestemming Groen verbonden voorzieningen;

  met dien verstande dat
 • l. voor zover deze gronden tevens zijn aangewezen voor Waarde - Archeologie 1, ze mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van mogelijke archeologische waarden en het bepaalde in artikel 13 van toepassing is.
5.2 Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

ten aanzien van gebouwen geldt dat:

 • a. op de gronden met deze bestemming uitsluitend nutsgebouwen mogen worden gebouwd, met een maximale hoogte van 3,5 meter en maximale oppervlakte van 25 m2;

ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 • b. erf- en terreinafscheidingen grenzend aan de openbare weg: bouwhoogte maximaal 1 meter;
 • c. overige erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 meter;
 • d. speelvoorzieningen, lichtmasten en overig straatmeubilair: bouwhoogte maximaal 5 meter;
 • e. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast: bouwhoogte maximaal 15 meter;
 • f. kunstobjecten: bouwhoogte maximaal 10 meter;
 • g. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2, onder a., voor een gebouw van een jongeren ontmoetingsplek met in achtneming van de volgende regels:

  • 1. de bouwhoogte van het gebouw mag ten hoogste 3,5 m bedragen;
  • 2. de oppervlakte van het gebouw mag ten hoogste 15 m² bedragen;
  • 3. het gebouw moet minimaal 50 m van woonbebouwing worden gerealiseerd;
5.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. het is in ieder geval verboden de gronden te gebruiken voor:
  • 1. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
  • 2. het opslaan van gerede en ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
  • 3. het opslaan c.q. stallen van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
  • 4. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.
 • b. Het bepaalde in lid 5.4 onder a. is niet van toepassing op:
  • 1. het opslaan van stoffen die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden en de daarbij behorende voorzieningen;
  • 2. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering en/of handhaving van de bestemming en aanduidingen.
5.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Groen te wijzigen in de bestemming Tuin, Wonen-1 of Wonen-2, indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is beslist. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen.