direct naar inhoud van Artikel 11 Wonen-1
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 11 Wonen-1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -1' tevens voor zelfstandige bedrijfsruimten (voor bedrijfjes, kantoren en voorzieningen zoals bedoeld in categorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging alsmede de aan-huis-verbonden beroepen) met dien verstande dat deze bedrijfsruimten uitsluitend op de begane grond mogen worden gesitueerd; op de hoek Gran Canaristraat - Azorenweg zijn bedrijfsruimten bij wijze van uitzondering tevens op de tweede verdieping toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -2' tevens voor zelfstandige bedrijfsruimten zoals bedoeld en bestemd onder b. (dus ook op de begane grond) echter met daarin tevens de mogelijkheid voor horeca tot en met categorie 1a. van de Staat van Horeca Activiteiten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' uitsluitend voor woonschepen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' voor een parkeerterrein voor gemotoriseerd verkeer;

met de daarbij behorende:

 • f. erven;
 • g. groenvoorzieningen en water;
 • h. (verdiepte) parkeervoorzieningen;
 • i. toegangspaden, in- en uitritten en;
 • j. overige functioneel met het wonen verbonden voorzieningen.

een en ander met dien verstande dat:

 • k. voor zover deze gronden tevens zijn aangewezen voor Waarde - Archeologie 1, ze mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van mogelijke archeologische waarden en het bepaalde in artikel 13 van toepassing is;
 • l. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" de gronden op de begane grond (maaiveld) niet mogen worden bebouwd, met uitzondering van de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningscontructies, dan wel voor benodigde vlonders c.q. steigers en erfafscheidingen;
 • m. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - uitgesloten dakopbouw" is de onder 11.3 bedoelde afwijkingsmogelijkheid ten behoeve van dakopbouwen niet toegestaan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' het wonen in gestapelde vorm plaatsvindt;
 • o. de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op een gevel van een geluidsgevoelig object of ruimte zoals gedefinieerd volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), niet meer mag bedragen dan de desbetreffende geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder) dan wel eventueel verkregen Hogere Waarden, waaronder de Hogere Waarden genoemd in Bijlage 3 van de Toelichting.
11.2 Bouwregels

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

Ten aanzien van gebouwen (hoofdgebouwen en erfbebouwing) geldt dat:

 • a. uitsluitend in of op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd mag worden, dan wel op een afstand van minimaal 1 meter van die zijdelingse perceelsgrens;
 • b. de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van gebouwen met geluidgevoelige functies niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of de verleende hogere (grens)waarde.


Ten aanzien van hoofdgebouwen geldt dat:

 • c. alleen gebouwd mag worden binnen het bouwvlak,
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de voorgeschreven maximale bouwhoogte geldt, met dien verstande dat dit aan de voorkant (straatzijde) is beperkt tot het realiseren van een dakkapel met een maximale breedte van 1/3 van het dakvlak tot de toegestane bouwhoogte;

Ten aanzien van erfbebouwing geldt dat:

 • e. Per bouwperceel ten hoogste 50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden mag worden bebouwd met erfbebouwing, tot een maximum van 60 m2, met dien verstande dat in ieder geval 20 m2 is toegestaan;
 • f. De diepte van aan (de achtergevel van) het hoofdgebouw gebouwde erfbebouwing buiten het bouwvlak, gemeten vanuit de bouwgrens, niet meer mag bedragen dan 4 meter;
 • g. De bouwhoogte van aan het hoofdgebouw gebouwde erfbebouwing buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 0,30 meter boven de vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, kelders en onderbouwen daaronder niet begrepen, een en ander tot een maximum van 4 meter;
 • h. in afwijking van de onder g. bepaalde maximale bouwhoogte dakterrassen zijn toegestaan op aan het hoofdgebouw gebouwde erfbebouwing, met dien verstande dat deze terrassen aan weerszijden (voor zover deze zijde(n) zich op minder dan twee meter van de grenslijn van het erf (de zijdelingse perceelsgrens) bevindt (bevinden)) worden afgeschermd met ondoorzichtig materiaal met een hoogte van minimaal 1.50 en maximaal 1.80 meter (dit geldt niet als de eigenaar van het naburige erf toestemming heeft gegeven om een doorzichtige of géén afscherming te plaatsen);
 • i. de goothoogte van vrijstaande erfbebouwing niet meer mag bedragen dan 3 meter,
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' een afwijkende bouwhoogte geldt voor erfbebouwing;

Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 • k. erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 meter;
 • l. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 meter.
11.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2 onder d. (maximale bouwhoogte) voor de realisering van een extra bouwlaag op het hoofdgebouw (opbouw) indien sprake is van de volgende voorwaarden:

 • het bestaande hoofdgebouw heeft op de plankaart een aanduiding van 6 of 7 meter hoog;
 • het hoofdgebouw wordt met niet meer dan 3 meter wordt verhoogd ;
 • er is per straat sprake van één type dakopbouw; de eerste aanvrager met bouwvergunning is de trendsetter voor alle andere dakopbouwen in dezelfde straat;
 • de afstand tot de voor-, achter- en zijgevel van het hoofdgebouw is minimaal 1 meter;
 • de dakopbouw laat de hoofdvorm van het hoofdgebouw in stand of leidt tot een nieuwe evenwichtige hoofdvorm;
 • de uitbreiding levert geen onevenredige toename van schaduwwerking voor aansluitende of tegenover gelegen percelen op;
 • de geluidsbelasting op de gevel als gevolg van wegverkeer bedraagt niet meer dan de geldende voorkeursgrenswaarden voor geluidsgevoelige objecten volgens de Wet geluidhinder (incl. Besluit geluidhinder);
11.4 Specifieke gebruiksregels
11.4.1 Beroep of bedrijf aan huis

Het gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en erfbebouwing ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsmatige activiteiten wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. tot 50% van het gezamenlijke vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en erfbebouwing mag voor een aan-huis-verbonden beroep en/ of bedrijfsmatige activiteiten aan huis worden gebruikt;
 • b. het gebruik leidt niet tot ernstige hinder voor het woonmilieu c.q. doet afbreuk aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • d. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • e. er wordt geen horeca uitgeoefend met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast;
 • f. detailhandel mag worden uitgeoefend tot een maximaal van 25m2 w.v.o, met dien verstande dat dit oppervlak deel uitmaakt van de onder a. bedoelde 50%-regeling;
 • g. het beroep of de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend; er is maximaal één extra fte in dienstverband toegestaan;
 • h. een kinderdagverblijf, catering, seksinrichting en munitie -en vuurwerkopslag zijn niet toegestaan.
11.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de bestemming Wonen-1 de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -1 ' aan te brengen ten behoeve van de vestiging van een zelfstandige bedrijfsruimte, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. maximaal 1 op de 150 woningen in het plangebied komt hiervoor in aanmerking, dit is inclusief de reeds bestaande zelfstandige bedrijfsruimten;
 • b. bedrijven, kantoren en voorzieningen zijn toegestaan tot en met milieucategorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging alsmede de gebruikelijke aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. het gebruik leidt niet tot ernstige hinder voor het woonmilieu c.q. doet afbreuk aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • e. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • f. er wordt geen horeca uitgeoefend met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast;
 • g. er wordt geen detailhandel uitgeoefend met uitzondering van ondergeschikte detailhandel;
 • h. er kunnen maximaal 2 zelfstandige bedrijfsruimten als bedoeld in dit lid naast elkaar worden gevestigd.