direct naar inhoud van Artikel 6 Maatschappelijk
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 6 Maatschappelijk

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend in de vorm van onderwijs, buitenschoolse opvang, sportzalen, kinderopvang, peuterspeelzaal, buurtontmoetingslocatie, schoolplein en hieraan verwante functies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - schoolwonen' op de begane grond tevens voor woningen die zowel voor maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld onder a., als voor woondoeleinden kunnen worden gebruikt;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "wonen" vanaf de eerste verdieping uitsluitend wonen (in gestapelde vorm);

met de daarbij behorende

 • d. parkeervoorzieningen, toegangspaden, in- en uitritten;
 • e. groen-, waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. reclame- uitingen;
 • h. overige functioneel met de bestemming Maatschappelijk verbonden voorzieningen;
6.2 Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

ten aanzien van gebouwen geldt dat:

 • a. zij alleen gebouwd mogen worden binnen het bouwvlak én indien er geen sprake is van een bouwvlak alleen gebouwd mag worden binnen het bestemmingsvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de voorgeschreven maximale bouwhoogte in acht dient te worden genomen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het voorgeschreven maximum bebouwingspercentage in acht dient te worden genomen;

ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 • d. erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan: bouwhoogte maximaal 1 m;
 • e. overige erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m;
 • f. lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
 • g. kunstobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m,
 • h. vlaggenmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
 • i. reclameobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m; oppervlakte maximaal 10 m2;
 • j. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Het op basis van 6.1, sub a., toegestane schoolplein mag zowel voor openbare als niet - openbare doeleinden worden gebruikt.