direct naar inhoud van Artikel 13 Waarde - Archeologie 1
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 13 Waarde - Archeologie 1

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 1 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de ter plaatse te verwachten archeologische waarden.

13.2 Bouwregels
 • a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 1 bouwwerken te bouwen.
 • b. Het in lid a. bedoelde verbod is niet van toepassing op bouwwerken ten behoeve van de samenvallende bestemmingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m².
13.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 13.2 bedoelde verbod voor bouwwerken ten behoeve van de samenvallende bestemmingen met een oppervlakte groter dan 100 m².
 • b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a. zal alleen worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, is vastgesteld dat:
  • 1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld;
  • 2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn;
  • 3. de archeologische waarden hierdoor niet worden geschaad.
 • c. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a. kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het doen van opgravingen; en/of
  • 2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; en/of
  • 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg;
 • d. De opgravingen en/of de te treffen maatregelen en/of de archeologische begeleiding dient c.q. dienen te voldoen aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en aan door burgemeester en wethouders bij de afwijking te stellen kwalificaties en eisen.
13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 1 , zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het ophogen van de bodem;
  • 2. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist;
  • 3. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm ten opzichte van het maaiveld, waartoe ook gerekend wordt egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, woelen, mengen, diepploegen;
  • 4. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd;
  • 5. het beplanten en het aanleggen van bos of boomgaard;
  • 6. het wijzigen van het waterpeil;
  • 7. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • 8. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies;
  • 9. het graven, verbreden en dempen van grachten, vijvers en andere wateren.
 • b. Het verbod als bedoeld in lid 13.4 sub a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  • 1. het normale onderhoud van de gronden betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden ;
  • 4. betrekking hebben op een oppervlakte kleiner dan 100 m²;
  • 5. worden uitgevoerd in het kader van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie.
 • c. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zal alleen worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, is vastgesteld dat:
  • 1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld;
  • 2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn;
  • 3. de archeologische waarden hierdoor niet worden geschaad.
 • d. Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden gekoppeld:
  • 1. de verplichting tot het doen van opgravingen; en/of
  • 2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; en/of
  • 3. de verplichting de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheid te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg;
 • e. De opgravingen en/of de te treffen maatregelen en/of de archeologische begeleiding dient c.q. dienen te voldoen aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties en eisen.
13.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat:

 • a. de bestemming Waarde - Archeologie 1 van de kaart wordt verwijderd, indien er op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie geen archeologische waarden zijn vastgesteld;
 • b. de bestemming Waarde - Archeologie 1 wordt veranderd in de bestemming Waarde – Archeologie 2 en/of Waarde – Archeologie 3, voor gronden waar door middel van archeologisch onderzoek dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie één of meer archeologisch waardevolle terreinen zijn vastgesteld (zie bijlage 3 voor de tekst van deze bestemmingen).