direct naar inhoud van Artikel 10 Water
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 10 Water

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water- en waterwegen;
 • b. (extensief) recreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:

 • c. kunstwerken, zoals bruggen, sluizen, keermuren, duikers, steigers en vlonders, (strek)dammen, welke ten dienste moeten staan van deze bestemming;
 • d. straatmeubilair en kunstobjecten;
 • e. wegen, voet- en fietspaden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. overige functioneel met de bestemming Water verbonden voorzieningen;

een en ander met dien verstande dat:

 • h. ligplaatsen voor (woon)schepen niet zijn toegestaan, anders dan waar die als zodanig bij de bestemming Wonen-1 zijn aangegeven;
 • i. voor zover deze gronden tevens zijn aangewezen voor Waarde - Archeologie 1, ze mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van mogelijke archeologische waarden en het bepaalde in artikel 13 van toepassing is.
10.2 Bouwregels

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:

 • a. erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 1,5 meter;
 • b. lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 meter;
 • c. vlaggenmasten: bouwhoogte maximaal 9 meter;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 4 meter.
 • e. steigers en vlonders: diepte 2 meter