Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. sociale doeleinden, en culturele doeleinden in de vorm van een museum / expositieruimte;
 2. een openlucht expositieruimte, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - museumtuin’;
 3. lichte horeca met een maximum brutovloeroppervlak van 225 m2, ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’;
 4. detailhandel ten behoeve van en ondergeschikt aan de culturele doeleinden met, een maximum brutovloeroppervlak van 40 m2;
 5. verblijfshoreca, uitsluitend ter plaatse van de tweede en derde bouwlaag van het hoofdgebouw;
 6. studentenhuisvesting in de vorm van maximaal 4 studentenkamers;
 7. doeleinden ten behoeve van het openbaar bestuur;
 8. de instandhouding en/of het herstel van aanwezige rijksmonumenten welke zijn opgenomen in 'Bijlage 2 bij de regels: lijst van monumenten’, mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 9. waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
9.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen
Op de voor 'Gemengd' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd gebouwen, ten behoeve van de in 9.1 genoemde doeleinden, en de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
9.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
Met betrekking tot het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen zullen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd;
 3. het toegestane aantal bouwlagen  bedraagt maximaal het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal bouwlagen’ aangegeven aantal.
9.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
Voor het overige geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 2,60 m mag bedragen.
9.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
 1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
9.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2.3 ten behoeve van de oprichting van kunstwerken en voorwerpen betreffende beeldende kunsten e.d., met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen.
9.5 Specifieke gebruiksregels
9.5.1 Gebruik van de grond
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:
 1. tuinen en/of erfverhardingen;
 2. (voorzieningen ten behoeve van) laden en lossen;
 3. opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming behorend gebruik.
9.5.2 Gebruik van opstallen
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen:
 1. voor ambachtelijke en/of industriële doeleinden;
 2. voor detailhandel, uitgezonderd detailhandel welke is toegestaan conform het bepaalde in 9.1. onder d.