Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 21 Water - Watergang

21.1 Artikel 21 Water - Watergang
21.1.1 Bestemmingsomschrijving
21.1.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water - Watergang’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. het ontvangen, vasthouden, infiltrereren (tijdelijk) bergen en/of afvoeren van water;
  2. instandhouding en/of ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of archeologische waarden.
21.1.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen
Op of in de voor ‘Water - Watergang’ bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde van geringe omvang worden gebouwd, ten dienste van de onder 21.1 genoemde doeleinden, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
21.2.2 Regels met betrekking tot bebouwing
De hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 2,6 m bedragen.
21.3 Specifieke gebruiksregels
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden voor;
  1. ligplaats voor woonboten;
  2. het beproeven van of het varen of racen met jetski's.