Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. waterstaatkundige doeleinden ten dienste van het rivierbeheer;
  2. een aanlegsteiger, ter plaatse van de aanduiding ‘aanlegsteiger’;
  3. extensief recreatief medegebruik;
  4. waterstaatkundige kunstwerken en voorzieningen voor de veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
  5. behoud van de landschappelijke en/of natuurlijke waarde van het gebied gelegen binnen deze bestemming, mede in relatie tot de waarde van het aangrenzende gebied.
20.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
20.2 Bouwregels
Op of in de voor Water bestemde gronden mag niet worden gebouwd. Bestaande bouwwerken mogen in hun huidige omvang worden gehandhaafd.
20.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels ten behoeve van de oprichting van bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste van de onder 20.1 genoemde doeleinden worden gebouwd en welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, zoals aanlegstijgers, kademuren en oeverbeschoeing. De hoogte van deze bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 5 m bedragen.
20.4 Specifieke gebruiksregels
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden voor;
  1. ligplaats voor woonboten;
  2. het beproeven van of het varen of racen met jetski's.