Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 19 Verkeer - Railverkeer

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. railverkeer en de daarbij behorende voorzieningen;
  2. spoorwegovergangen, onderdoorgangen en viaducten voor het wegverkeer;
  3. waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
19.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen
Op de tot 'Verkeer - Railverkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken geen gebouwen zijnde:
  1. noodzakelijk met het oog op de stroomvoorziening en de regeling van de veiligheid van het spoorwegverkeer;
  2. noodzakelijk voor het (on)gelijkvloers kruisen met het wegverkeer.
19.2.2 Regels met betrekking tot bebouwing
De hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 9 m bedragen, met uitzondering van de hoogte van voorzieningen voor telecommunicatie en alarmering, die ten hoogste 15 m mag bedragen.