Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 17 Recreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Recreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. recreatieve voorzieningen;
  2. sportvoorzieningen, inclusief een zwembad, ter plaatse van de aanduiding 'sport';
  3. waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
17.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen
Op de voor ‘Recreatie’ aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen, geen woningen zijnde en de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, ten dienste van de onder 17.1 genoemde doeleinden, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
17.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
Met betrekking tot het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:
  1. gebouwen zullen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
  2. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’, waar het toegestane bebouwingspercentage ten hoogste het op de verbeelding aangegeven percentage bedraagt;
  3. de goothoogte bedraagt minimaal 2,60 m en maximaal 3,50 m.
17.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
Voor het overige geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 5,20 m mag bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Gebruik van de grond
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:
  1. groenvoorzieningen en/of erfverhardingen;
  2. parkeervoorzieningen;
  3. opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming behorend gebruik.