Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 16 Overig - Waterkering

16.1 Artikel 16 Overig - Waterkering
16.1.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Overig - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. dijken, kaden en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.
  2. overige waterhuishoudkundige voorzieningen;
  3. verkeersvoorzieningen voor langzaam verkeer;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
16.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
16.2 Bouwregels
Op de voor 'Overig - Waterkering' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de onder 16.1 genoemde doeleinden, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.