Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 11 Groen - Kasteelpark

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen - Kasteelpark' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. een parkachtige landschapsinrichting;
 2. (particuliere) groenvoorzieningen;
 3. waterlopen in de vorm van de historische omgrachting van het kasteel Eijsden.
 4. overige waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
11.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
11.2 Bouwregels
Op de voor 'Groen - Kasteelpark' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.
11.3 Specifieke gebruiksregels
11.3.1 Gebruik van de grond
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden voor:
 1. als standplaats of ligpalats voor onderkomens, behoudens voor zover en voor zolang de aanwezigheid van onderkomens nodig is in verband met in het kasteelpark uit te voeren werken of werkzaamheden;
 2. als sport- en wedstrijdterrein, kampeer- of caravanterrein, dagcamping, parkeerterrein of als lig of speelweide;
 3. voor het beproeven van voertuigen, voor de beoefening van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen;
 4. voor het racen of crossen met motorrijtuigen en/of bromfietsen;
 5. als standplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
 6. voor agrarische doeleinden.
11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
11.4.1 Verbodsbepaling
Het is verboden op of in de voor 'Groen - Kasteelparkā€™ aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 2. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem, anders dan noodzakelijk is ten behoeve van de reconstructie van de historische omgrachting van het kasteel Eijsen, dan wel ten behoeve van het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding voor zover het het onderdeel oppervlaktewater betreft;
 3. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, tenzij zulks noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden.
11.4.2 Normaal onderhoud en gebruik
Het in 11.4.1 bepaalde is niet van toepassing voor:
 1. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
 2. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 3. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
 4. werken of werkzaamheden welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd.