direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied, onder andere bestaande uit wegen, straten, pleinen, terrassen, verhardingen en (fiets- en voet)paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie alsmede ter ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen gronden, zoals woonstraten, woonerven en paden, inclusief bermen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garage', garageboxen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'markt', tevens (markt)standplaatsen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', een parkeerkelder (daaronder begrepen bergingen);
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'religie', een kapel;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - groenelementen', het behoud en de versterking van de bomen en beplanting;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – gebruik als tuin bij wonen', tevens het gebruik van de gronden als tuin overeenkomstig de aansluitende bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2' of 'Wonen - 3';
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'water', een waterloop,

met daaraan ondergeschikt:

 • j. (digitale) informatie- en reclameborden;
 • k. groen- en speelvoorzieningen;
 • l. hondentoiletten;
 • m. parkeervoorzieningen;
 • n. voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling;
 • o. voorzieningen van algemeen nut;
 • p. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • q. waterlopen en waterpartijen.

16.2 Bouwregels

16.2.1 Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'garage', gelden de volgende regels:
 • a. de garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • b. de goot- en bouwhoogte mogen respectievelijk maximaal 3 meter en 4,5 meter bedragen;

16.2.2 voor het bouwen van (digitale) informatie- en reclameborden, gelden de volgende regels:
 • a. de oppervlakte mag niet groter zijn dan 6 m²;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer zijn dan 6 meter;

16.2.3 voor het bouwen van de overige bouwwerken, gelden de volgende regels:
 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag niet groter zijn dan 20 m²;
 • b. de hoogte van bouwwerken mag ten hoogste 4 meter bedragen, zulks met uitzondering van bewegwijzering, mededelingsborden, verkeerslichten, verlichtingsarmaturen e.d., waarvan de hoogte ten hoogste 12 meter mag bedragen, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven.

16.3 Nadere eisen (n.v.t.)

16.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.2 ten behoeve van het inrichten van een jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor een periode van maximaal 5 jaar, onder voorwaarden dat:

 • a. er per jongerenontmoetingsplaats maximaal één gebouw is toegestaan die aan het volgende voldoet:
  • 1. de oppervlakte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 30 m2;
  • 2. de bouwhoogte van het gebouw niet meer mag bedragen dan 3,5 meter;
  • 3. de bouwhoogte lichtmasten maximaal 8 meter mag bedragen;
 • b. de afstand tot woningen mag niet minder bedragen dan 50 meter;
 • c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de verkeersveiligheid;
 • d. de jongerenontmoetingsplaats niet leidt tot onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
 • e. er, vanuit het oogpunt van sociale veiligheid, sprake moet zijn van een open karakter;
 • f. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast, hetgeen tevens inhoudt dat in ieder geval de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.

16.5 Specifieke gebruiksregels

16.5.1 Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. het opstellen van (markt)standplaatsen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'markt'.

16.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikerl 16.1 ten behoeve van het gebruik als jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor een periode van maximaal 5 jaar onder de in artikel 16.4 genoemde voorwaarden.

16.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (n.v.t.)

16.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (n.v.t.)

16.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)