direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. infiltratievoorzieningen;
 • c. waterberging;
 • d. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - groenelementen', het behoud en de versterking van de bomen en beplanting.

17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • c. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van erf-/perceelafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen.

17.3 Nadere eisen (n.v.t.)

17.4 Afwijken van de bouwregels (n.v.t.)

17.5 Specifieke gebruiksregels (n.v.t.)

17.6 Afwijken van de gebruiksregels (n.v.t.)

17.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

17.7.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen – groenelementen' de volgende  werken of werkzaamheden te verrichten
 • a. diepploegen, indrijven;
 • b. draineren, onderbemalen, graven sloten;
 • c. rooien van beplanting;
 • d. verharden oppervlakte, aanleg leidingen dieper dan 1 meter;
 • e. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;

17.7.2 het verbod als bedoeld in 17.7.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat daardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

17.7.3 de werken of werkzaamheden als bedoeld in 17.7.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:
 • a. deze verband houden met de omschrijving, die aan de desbetreffend bestemming is toegekend;
 • b. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de bestaande waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • c. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de gewenste waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • d. het waterschap is gehoord voor wat betreft waarden die te maken hebben met het watersysteem.

17.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (n.v.t.)

17.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)