direct naar inhoud van Artikel 15 Sport
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 15 Sport

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van sport, met bijbehorende voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', dienstverlening;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'sauna', een sauna;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum', een sportcentrum;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'tennisbaan', een tennisvereniging;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'zend- en ontvangstinstallatie', een zend- en ontvangstinstallatie, met bijbehorende voorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'zwembad', een zwembad,
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening – fysio', een fysiotherapiepraktijk;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening – logopedie', een logopediepraktijk;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening – schoonheidssalon', een schoonheidssalon;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk – kinderopvang', een kinderopvang;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – voetbal', een voetbalvereniging;

met daaraan ondergeschikt:

 • m. één kantine per voorziening;
 • n. groen- en speelvoorzieningen;
 • o. parkeervoorzieningen;
 • p. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • q. waterlopen en waterpartijen.

15.2 Bouwregels

15.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van dug-outs welke elk een maximale oppervlakte van 8 m² mogen hebben;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd tenzij anders is aangegeven op de verbeelding;
 • c. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de op de verbeelding aangegeven gevellijn te worden gebouwd;
 • d. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 en 6 meter, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding, in welk geval deze aangehouden dient te worden;
 • e. op eigen terrein, dan wel op eigen terrein binnen een straal van 100 meter van het betreffende bouwplan, dient te worden voorzien in de parkeerbehoefte.

15.2.2 voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • a. de bouwhoogte van erf-/perceelafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals zitgelegenheden, speel- en sportwerktuigen en pergola's mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van vlaggenmasten en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van sportvoorzieningen maximaal 12 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van lichtmasten maximaal 20 meter mag bedragen en de hoogte van de zend- en ontvangstinstallatie maximaal 40 meter mag bedragen.

15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie (wooncomfort, kwaliteit woongenot van directe omgeving);
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de brandveiligheid;
 • g. de parkeerruimte op eigen terrein.

15.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15.2.1 sub d voor het voorzien van (een deel van) de parkeerbehoefte in het openbaar gebied mits:

 • a. het fysiek niet mogelijk is doordat niet in bereikbaarheid kan worden voorzien;
 • b. het niet ten koste gaat van (bestaande) parkeergelegenheid ten behoeve van wonen;
 • c. het elders op eigen terrein niet mogelijk is de parkeerbehoefte op te lossen.

15.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik:

 • a. seksbedrijven, coffeeshops, discotheken en bardancings;
 • b. horeca, met uitzondering van ondergeschikte horecavoorzieningen als bedoeld in de bestemmingsomschrijving;
 • c. de opslag en verkoop van motorbrandstoffen;
 • d. bewoning van gebouwen;
 • e. van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte.

15.6 Afwijken van de gebruiksregels (n.v.t.)

15.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (n.v.t.)

15.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (n.v.t.)

15.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)