direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - Woningen
Plan: Woongebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0006

Artikel 17 Wonen - Woningen

Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.17.  

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in een woning;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'garage': uitsluitend voor garages en bergplaatsen ten behoeve van de stalling van vervoermiddelen en huishoudelijke berg- en werkruimte;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte': tevens een praktijkruimte;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - bijzondere woonvorm': tevens voor een bijzondere woonvorm voor ten hoogste 9 eenheden;
 • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, toegangswegen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

17.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  hoofdgebouw   aanbouw en uitbouw, bijgebouw en
overkapping  
bouwwerk, geen gebouw zijnde   afwijk / wijz  
a. op deze gronden mag worden gebouwd:          
1. ter plaatse van het bouwvlak   ja   ja   ja   nee  
2. buiten het bouwvlak   nee   nee   ja   nee  
b. het aantal bedraagt niet meer dan:          
1. woningen per aanduiding   zie aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden'       lid 17.6.1  
c. als woningtype is toegestaan:          
1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand':         lid 17.6.1  
1a. vrijstaand   ja        
1b. twee-aaneen   nee        
1c. aaneengebouwd   nee        
1d. gestapeld   nee        
2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen':         lid 17.6.1  
2a. vrijstaand   ja        
2b. twee-aaneen   ja        
2c. aaneengebouwd   nee        
2d. gestapeld   nee        
3. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd':         lid 17.6.1  
3a. vrijstaand   ja        
3b. twee-aaneen   ja        
3c. aaneengebouwd   ja        
3d. gestapeld   nee        
4. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld':         lid 17.6.1  
4a. vrijstaand   ja        
4b. twee-aaneen   ja        
4c. aaneengebouwd   ja        
4d. gestapeld   ja        
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoning'         lid 17.6.1  
5a. vrijstaand   nee        
5b. twee-aaneen   nee        
5c. aaneengebouwd   nee        
5d. gestapeld   nee        
5e. patiowoning   ja        
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kwadrantwoning'         lid 17.6.1  
6a. vrijstaand   nee        
6b. twee-aaneen   nee        
6c. aaneengebouwd   nee        
6d. gestapeld   nee        
6e. kwadrantwoning   ja        
d. de diepte vanuit de voorgevel bedraagt niet meer dan:          
1. vrijstaand   15 m       nee  
2. twee-aaneen   12,5 m       nee  
3. aaneengebouwd   12,5 m       nee  
e. de afstand bedraagt niet meer dan:          
1a. van de voorgevel van een vrijstaande woning tot voorgevelrooilijn   4 m       nee  
1b. van de voorgevel van een twee-aaneen gebouwde woning tot voorgevelrooilijn   2 m       nee  
1c. van de voorgevel van een aaneengebouwde woning tot voorgevelrooilijn   2 m       nee  
f. de afstand bedraagt niet minder dan:          
1a. vrijstaand tot zijdelingse perceelsgrens perceelsgrens   3 m       nee  
1b. vrijstaand tot achterste perceelsgrens   5 m       nee  
2a. twee-aaneen tot één zijdelingse perceelsgrens    3 m       nee  
2b. twee-aaneen tot achterste perceelsgrens   5 m       nee  
3a. aaneengebouwd tot beide zijdelingse perceelsgrens         nee  
3b. aaneengebouwd tot achterste perceelsgrens   5 m       nee  
3c. achtergevel aaneengebouwd ten opzichte van achtergevel aangebouwd hoofdgebouw   2,5 m       nee  
4a. gestapeld tot zijdelingse perceelsgrens         nee  
5. aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen tot voorgevel van het hoofdgebouw     1 m     nee  
g. de hoogte bedraagt niet meer dan:          
1. goothoogte   zie aanduiding 'Maximale goothoogte (m)'   3 m     nee  
2. bouwhoogte   zie aanduiding 'Maximale bouwhoogte (m)'   6 m     nee  
3. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde          
3a. bewegwijzering en overig straatmeubilair       4,5 m   nee  
3b. lichtmasten en overige masten       10 m   nee  
3c. muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen       2 m   nee  
3d. muren en terreinafscheidingen voor de
voorgevel van hoofdgebouwen  
    1 m   nee  
3e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde       15 m   nee  
3f. pergola's       3 m   nee  
3g. speelvoorzieningen       2,75m   nee  
3h. vrijstaande antennes       1 m   nee  
h. oppervlakte bedraagt niet meer dan:          
1. perceel kleiner dan 800 m²     50 % en ten hoogste
50 m²  
  nee  
2. perceel tussen 801 en 1.600 m²     60 m²     nee  
3. perceel tussen 1.601 en 4.000 m²    
75 m²  
  nee  
4. perceel groter dan 4.000 m²     100 m²
 
  nee  
5. voor zover de gronden onder 1 tot en met 4 zijn gelegen op een afstand van meer dan de onder d genoemde afstandsmaat uit de voorgevel van het hoofdgebouw          
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoning' totaal     60 % per perceel      
i. bestaande maten         lid 27.2  

17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 17.2 onder a.2:  
1. voor het bouwen van een aanbouw, uitbouw, bijgebouw  of overkapping  bij een woning op een hoekperceel tussen het bouwvlak en de zijdelingse perceelsgrens, mits de verkeerskundige en stedenbouwkundige situatie ter plaatse dat mogelijk maakt  en met dien verstande dat:  
2. de afstand van de aanbouw, uitbouw,  bijgebouw  of overkapping tot de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 3 meter bedraagt;
3. de bouwhoogte ten hoogste 3 meter bedraagt; 
4 . De gezamenlijke oppervlakte voor aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 17.2 onder h5, en  ter plaatse  van het gedeelte van het perceel dat ligt tussen het bouwvlak en de zijdelingse perceelsgrens mag niet meer bedragen dan het bepaalde in lid 17.2 onder h1 tot en met h4  

17.4 Nadere eisen
17.4.1 Pannenschuur Buiten

Het bevoegd gezag kan in het woongebied Pannenschuur Buiten, gelegen ten westen van de Wim van Baasstraat en het verlengde hiervan in noordelijke en zuidelijke richting, nadere eisen stellen aan de situering van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en uitbreiding van het hoofdgebouw in het belang van de realisering van beeldkwaliteit zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Pannenschuur IV (2008), met dien verstande dat dit ook kan inhouden dat de eis wordt gesteld dat realisering van of uitbreiding van bebouwing aan de achterzijde van de bestaande bebouwing plaatsvindt.

17.5 Specifieke gebruiksregels
17.5.1 Bewoning bijgebouw

Zelfstandige bewoning van een bijgebouw is niet toegestaan.

17.5.2 Uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen, dienstverlening en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Uitoefening van aan-huis-gebonden beroep, dienstverlening en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is uitsluitend toegestaan in een woning, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. er is één activiteit per woning toegestaan;
 • b. de activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving;
 • c. de activiteit naar omvang ondergeschikt is aan het wonen, dus niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van het gebouw en totaal niet meer dan 80 m2 in beslag neemt;
 • d. de activiteit wordt hoofdzakelijk verricht door de bewoner, mogelijk ondersteund door ten hoogste 1 medewerker;
 • e. er is geen sprake van een ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met eventueel reeds in de directe nabijheid aanwezige beroepsvestigingen;
 • f. er is of kan voldoende worden voorzien in parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers;
 • g. er vindt geen detailhandel plaats, anders dan ten behoeve van ter plaatse vervaardigde of gebruikte goederen;
 • h. op geen andere wijze wordt hinder of overlast veroorzaakt;
 • i. door de aard van de werkzaamheden of de persoonlijke omstandigheden van de bewoner(s) de activiteit niet of bezwaarlijk anders dan aan huis of op de betreffende locatie kan worden uitgeoefend;
 • j. de activiteit is niet toegestaan in een bijgebouw.

17.5.3 Huisvesting voor mantelzorg

Huisvesting voor mantelzorg is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. mantelzorg is binnen de bestemming zonder meer toegestaan;
 • b. huisvesting voor mantelzorg is toegestaan in de vorm van een extra huishouden op hetzelfde perceel; dit wordt niet aangemerkt als woning of als zelfstandige bewoning;
 • c. de oppervlakte voor huisvesting van mantelzorg bedraagt ten hoogste 30 m2 en wordt meegerekend in de maximale oppervlakte als bedoeld in lid 17.2;
 • d. mantelzorg is toegestaan indien sprake is van medische noodzaak, onderschreven door een zorgdeskundige en uitsluitend gedurende de periode dat mantelzorg noodzakelijk is.

17.5.4 Logies en ontbijt

Verstrekking van logies en ontbijt is uitsluitend toegestaan in een woning, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving;
 • b. per woning zijn ten hoogste twee eenheden/kamers voor ieder ten hoogste twee personen toegestaan;
 • c. er is geen sprake van een ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met eventueel reeds in de directe nabijheid aanwezige andere functies/activiteiten;
 • d. er is of kan voldoende worden voorzien in parkeergelegenheid voor bezoekers;
 • e. op geen andere wijze wordt hinder of overlast veroorzaakt of ondervonden;
 • f. een tweede huishouden of huisvesting van arbeidsmigranten zijn als vorm van logies en ontbijt niet toegestaan;
 • g. de activiteiten zijn niet toegestaan in een bijgebouw.

17.6 Wijzigingsregels
17.6.1 Woningaantal of woningtype

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal woningen of woningtype wijzigen, waarbij de wijziging wordt getoetst aan de volgende voorwaarden en hieraan wordt voldaan:

 • a. nieuwe woningen passen in het bestaande bebouwingspatroon en mogen de aanwezige samenhang niet verstoren; hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  • 1. de hoogte van de bebouwing sluit aan op de hoogte van de bestaande bebouwing op aangrenzende percelen;
  • 2. het woningtype dient overeen te komen met woningen die in de directe omgeving aanwezig zijn;
 • b. van het bepaalde onder a mag worden afgeweken indien:
  • 1. deze afwijking het ruimtelijk beeld niet overmatig en negatief beïnvloedt;
  • 2. sprake is van markering van een ruimtelijke situatie, zoals een hoeksituatie;
  • 3. een afwisseling in de eenzijdige opbouw van de buurt, wat betreft het woningtype, wordt bereikt;
  • 4. voor zover een wijzigingsplan in stedenbouwkundig opzicht mogelijk is waarin de hoogte en het woningtype van nieuwe woningen aansluiten op de omgeving als bedoeld onder a, en er geen andere noodzaak voor afwijking hiervan is dan een financieel-economische omstandigheid, kan van dit sublid geen gebruik worden gemaakt.

c. de wijziging wordt voorts getoetst aan de volgende voorwaarden en moet hier aan voldoen:   wijzigen aantal woningen   wijzigen woning
type  
1. ruimtelijke aspecten:      
1a. een voldoende stedenbouwkundige inpassing (zie onder a en b)   ja   ja  
1b. voldoende ontsluitingsmogelijkheden   ja   ja  
1c. voldoende parkeermogelijkheden   ja   ja  
2. planologische aspecten:      
2a. past in het volkshuisvestingsbeleid   ja   ja  
2b. het beleid inzake water   ja   nee  
2c. geen onevenredige gevolgen voor natuurwaarden   nee   nee  
2d. geen onevenredige gevolgen voor archeologische waarden   ja   nee  
3. milieuaspecten:      
3a. bodemkwaliteit is geschikt voor de functie   ja   nee  
3b. vereisten van de Wet geluidhinder   ja   nee  
3c. geen onevenredige nadelige gevolgen voor bedrijven in de omgeving en/of geen onevenredig grote milieuhinder van bedrijven op de locatie   ja   nee  
3d. vereisten inzake externe veiligheid   ja   ja  

17.6.2 Wro-zone wijzigingsgebied-1

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied-1' de bestemming Wonen - Woningen wijzigen ten behoeve van afronding van het woongebied Pannenschuur, waarbij de wijziging wordt getoetst aan de volgende voorwaarden en hieraan wordt voldaan:

 • a. de bepalingen als genoemd in lid 17.6.1 zijn van toepassing;
 • b. in aanvulling op die bepalingen geldt specifiek dat de wijzigingsbevoegdheid alleen kan worden gebruikt voor het projecteren van ten hoogste 6 vrijstaande woningen en indien de geurcontour van een nabijgelegen agrarisch bedrijf is opgeheven.

17.6.3 Bijzondere woonvorm

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen - Woningen wijzigen ten behoeve van een bijzondere woonvorm, waarbij de wijziging wordt getoetst aan de volgende voorwaarden en hieraan wordt voldaan:

 • a. de bijzondere woonvorm past naar omvang in het beoogde gebouw, een en ander conform de Prestatie-eisen AWBZ-voorzieningen, en in de omgeving;
 • b. de bijzondere woonvorm mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de buurt, waarbij tevens wordt aangetoond dat de bijzondere woonvorm geen onevenredige beperking tot gevolg heeft voor het woongenot van aangrenzende woonpercelen;
 • c. voorzien wordt in een adequate ontsluiting en afwikkeling van autoverkeer en toereikende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers;
 • d. in het wijzigingsplan wordt:
  • 1. de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - bijzondere woonvorm' opgenomen;
  • 2. de bepaling 'ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - bijzondere woonvorm' zijn gronden tevens bestemd voor een bijzondere woonvorm' opgenomen.