direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. straten, erven en pleinen;
 • b. fietsenstallingen;
 • c. fietspaden en/of -stroken en voetpaden;
 • d. geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. objecten van beeldende kunst;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. reclameobjecten;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. terrassen;
 • m. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • n. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • o. water;
 • p. windbeperkende voorzieningen
 • q. in afwijking van het gestelde onder a tot en met p zijn ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' de gronden tevens bedoeld voor een raillijn met bijbehorende spoorbanen, wissels en overige constructies alsmede haltevoorzieningen, daaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van die haltevoorzieningen;
 • r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding- zend/ontvangstinstallatie uitgesloten' is een zend/ontvangstinstallatie niet toegestaan;

met de daarbij behorende bouwwerken.

17.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 1 genoemde gronden samenvallen met de bestemmingen:

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd met uitzondering van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, parkeergarages ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw ten behoeve van de aanduiding nutsvoorzieningen mag maximaal 25 m² bedragen en de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen;
 • b. de oppervlakte van een gebouw ten behoeve van fietsenstallingen mag maximaal 10 m2 bedragen en de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn gebouwde parkeervoorzieningen slechts toegestaan voor zover gebouwd onder peil;
 • d. in afwijking van het gestelde onder c zijn ter plaatse van een bouwvlak gebouwde parkeervoorzieningen boven peil toegestaan. De bouwhoogte van gebouwde parkeervoorzieningen boven peil mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • e. in afwijking van het gestelde onder d mag de bouwhoogte van een technische ruimte, lift- of trappenhuis 3 m hoger dan de voor de desbetreffende gebouwde parkeervoorziening geldende maximale bouwhoogte bedragen.
17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en de regeling van het verkeer, geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen, kunstwerken, objecten van beeldende kunst, vlaggenmasten en lichtmasten en windbeperkende voorzieningen mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een verkooppunt voor motorbrandstoffen;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • d. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel en horeca met uitzondering van terrassen;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.