direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. aanlegplaatsen voor boten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding- zend/ontvangstinstallatie uitgesloten' is een zend/ontvangstinstallatie niet toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. extensieve recreatie
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. kunstwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. objecten van beeldende kunst;

met de daarbij behorende bouwwerken.

18.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 1 genoemde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' is primair het bepaalde in artikel 24 van toepassing.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van kunstwerken en objecten van beeldende kunst mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2,5 m bedragen;
 • c. de vrije doorvaarthoogte oner kunstwerken, gemeten vanaf het gemiddelde waterpeil ter plaatse, moet minimaal 1,25 m bedragen.
18.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel en horeca;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.