direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Railverkeer
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 16 Verkeer - Railverkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een raillijn met bijbehorende spoorbanen, wissels en overige constructies alsmede haltevoorzieningen, daaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van die haltevoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding- zend/ontvangstinstallatie uitgesloten' is een zend/ontvangstinstallatie niet toegestaan;
 • c. fietsenstallingen;
 • d. fietspaden en/of -stroken en voetpaden;
 • e. geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. kunstwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. objecten van beeldende kunst;
 • j. objecten voor reclame;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. reclameobjecten;
 • m. vlaggenmasten;
 • n. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • o. water;
 • p. windbeperkende voorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. de bouwhoogte van overige gebouwen en overkappingen mag, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaven, maximaal 5 m bedragen.
16.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen, objecten van beeldende kunst, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van railverkeer mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van kunstwerken mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 6 m bedragen.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel en horeca;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.