direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie - Volkstuinen
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 13 Recreatie - Volkstuinen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuinen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding- zend/ontvangstinstallatie uitgesloten' is een zend/ontvangstinstallatie niet toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. kunstwerken;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. objecten van beeldende kunst;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. verblijfsgebied;
 • j. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • k. wegen en paden;
 • l. water;

met de daarbij behorende bouwwerken.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen
 • a. per volkstuin mogen tuinhuizen en/of kassen worden gebouwd met een maximum van 10 m²;
 • b. de bouwhoogte van een kas of tuinhuis mag maximaal 3 m bedragen.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst, vlaggenmasten en lichtmasten en speelvoorzieningen mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels
13.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik ten behoeve van wonen en/of nachtverblijf;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • e. het gebruik van de gronden voor een paardenbak of buitenrijbaan;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.