direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport tot en met categorie 3.1 van de in Bijlage 1 bij deze regels behorende 'Lijst van bedrijfsactiviteiten';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens een praktijk voor fysiotherapie;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding- zend/ontvangstinstallatie uitgesloten' is een zend/ontvangstinstallatie niet toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' tevens een overkapping;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. objecten van beeldende kunst;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. verblijfsgebied en terrassen;
 • l. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • m. water;
 • n. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen en overkappingen
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen en vlaggenmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst en lichtmasten mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca, met uitzondering van vormen van niet-zelfstandige horeca ten dienste van de gebruikers van de in lid 14.1 genoemde voorzieningen;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels
14.4.1 Afwijken milieucategorie

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 14.1 onder a voor het gebruik ten behoeve van activiteiten behorende tot ten hoogste 1 categorie hoger dan in lid 14.1 genoemd;
 • b. het bepaalde in lid 14.1 onder a voor het gebruik ten behoeve van activiteiten die niet zijn genoemd in Bijlage 1 bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten.
14.4.2 Voorwaarden afwijken miliecategorie

Het bevoegd gezag verleend de onder 14.4.1 genoemde omgevingsvergunning, indien de activiteiten die mogelijk worden gemaakt met de afwijking naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot de op grond van lid 14.1 onder a toegestane milieucategoriƫen.