direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' uitsluitend school- en wijktuinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. kunstwerken;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. objecten van beeldende kunst;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. verblijfsgebied;
 • i. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • j. wegen en paden;
 • k. water;

met de daarbij behorende bouwwerken.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen en overkappingen
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 7 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst en vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik ten behoeve van wonen en/of nachtverblijf;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • e. het gebruik van de gronden voor een paardenbak of buitenrijbaan;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.