direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen - Ruimte voor Ruimte
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 19 Wonen - Ruimte voor Ruimte

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Ruimte voor Ruimte' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen;
 • c. mantelzorg, met dien verstande dat het oppervlak ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m² van het oppervlak per woning inclusief bijbehorende bouwwerken bedraagt;

met de daarbij behorende:

 • d. bebouwing, erven en voorzieningen waaronder begrepen in- en uitritten, parkeervoorzieningen, water- - en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers.
19.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels.

19.2.1 Algemeen
 • a. nieuwe woningen zijn uitsluitend toelaatbaar indien voldoende glas is gesloopt volgens de voorwaarden van de ruimte voor ruimte regeling zoals opgesomd in 30.1, met dien verstande dat ter plaatse van de Westkanaalweg 33-34 vier ruimte voor ruimte woningen zijn toegestaan:
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aangeduide aantal wooneenheden niet worden overschreden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw Westkanaalweg - 2' zijn de woningen uitsluitend toegestaan ter plaatse van deze aanduiding;
 • d. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³ (exclusief bijbehorende bouwwerken).

19.2.2 Hoofdgebouw
 • a. de woning dient ten minste 20 meter uit het hart van de weg te worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-nieuwbouw paradijsweg' is het hoofdgebouw van de woning uitsluitend toegestaan ter plaatse van deze aanduiding.

19.2.3 Bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per woning niet meer bedragen dan 80 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5,5 meter.

19.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag voor de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1 meter bedragen en achter de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 3 meter.

19.3 Specifieke gebruiksregels

Een woning met bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of kleinschalige bedrijvigheid aan huis, mits:

 • a. niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen daarvoor wordt aangewend met een maximum van 100 m²;
 • b. het beroep- of kleinschalige bedrijvigheid aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend;
 • c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaakt;
 • d. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis';
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van de ondergeschikte verkoop van producten die in het kader van de beroeps- of bedrijfsuitoefening worden gebruikt;
 • f. er geen buitenopslag plaatsvindt.