direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen;
 • c. mantelzorg, met dien verstande dat het oppervlak ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m² van het oppervlak per woning inclusief bijbehorende bouwwerken bedraagt;

met de daarbij behorende:

 • d. bebouwing, erven en voorzieningen waaronder begrepen in- en uitritten, parkeervoorzieningen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers;

alsmede voor:

 • e. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': de instandhouding en bescherming van karakteristieke bebouwing.
18.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels.

18.2.1 Algemeen
 • a. per bestemmingsvlak is niet meer dan het bestaande aantal woningen toegestaan,

met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' niet meer dan het aangeduide aantal woningen mogen worden gebouwd;

 • b. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³ (exclusief bijbehorende bouwwerken).

18.2.2 Hoofdgebouw
 • a. indien de bestaande afstand van het hoofdgebouw tot de agrarische bedrijfsgebouwen van derden minder dan 25 meter bedraagt, mag deze niet verder worden verkleind;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-nieuwbouw Westkanaalweg - 1', zijn de hoofdgebouwen uitsluitend toegestaan ter plaatse van deze aanduiding;
 • c. de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter.
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dienen de bestaande goot- en bouwhoogte en de bestaande kapvormen en nokrichting te worden gehandhaafd.

18.2.3 Bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per woning niet meer bedragen dan 80 m², mits het desbetreffende bouwperceel niet voor meer dan 60% wordt bebouwd;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5,5 meter.

18.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag voor de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1 meter bedragen en achter de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 3 meter.

18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 18.2.2, onder a, en een kleinere afstand van de woning tot de agrarische bedrijfsgebouwen van derden toestaan, mits deze afstand ten minste 10 meter bedraagt en het desbetreffende agrarische bedrijf daardoor niet in zijn bedrijfsvoering wordt belemmerd.

18.4 Specifieke gebruiksregels

Een woning met bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of kleinschalige bedrijvigheid aan huis, mits:

 • a. niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen daarvoor wordt aangewend met een maximum van 100 m²;
 • b. het beroep- of kleinschalige bedrijvigheid aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend;
 • c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaakt;
 • d. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis';
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van de ondergeschikte verkoop van producten die in het kader van de beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis worden gebruikt;
 • f. er geen buitenopslag plaatsvindt.