direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - 2
Plan: Mariahoeve
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0244GMariahoeve-50VA

Artikel 22 Wonen - 2

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. groenvoorzieningen tussen de gebouwen;
 • c. (on)gebouwde parkeervoorzieningen,

en ter plaatse van de aanduiding:

 • d. 'dienstverlening' tevens voor dienstverlening;
 • e. 'nutsvoorziening' tevens voor een nutsvoorziening;
 • f. 'specifieke vorm van verkeer-garageboxen' tevens voor een garagebox ten behoeve van de stalling van voertuigen of het gebruik als berging;
 • g. 'maatschappelijk' tevens voor het wijkberaad of een wijkvereniging;
 • h. 'welzijnsinstelling' tevens voor een welzijnsinstelling,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen, voorzover gelegen binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven.
22.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 meter, voorzover deze zich voor de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden, en;
  • 2. 2 meter voorzover deze zich achter de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden.
22.3 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer-garageboxen' zijn voor de bestemmingen "Wonen-1", "Wonen-2" en "Wonen-3" in totaal 4 bedrijven behorend tot categorieën A en B van bijgevoegde Staat van bedrijven bij functiemenging toegestaan.