direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - 1
Plan: Mariahoeve
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0244GMariahoeve-50VA

Artikel 21 Wonen - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen,
 • b. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'dienstverlening' tevens voor dienstverlening;
 • d. 'onderdoorgang' tevens voor een onderdoorgang;
 • e. 'ontsluiting' tevens voor de ontsluiting van (on)gebouwde parkeervoorzieningen;
 • f. 'parkeergarage' tevens voor een parkeergarage;
 • g. 'specifieke vorm van verkeer-garageboxen' tevens voor een garagebox ten behoeve van de stalling van voertuigen of het gebruik als berging,

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen, voorzover gelegen binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • c. van het gestelde onder b mag worden afgeweken ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' ten behoeve van de realisatie van een dakopbouw van maximaal 3,5 meter hoog, gemeten vanaf het bestaande dakvlak;
 • d. ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” [ond] dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de 2e verdieping;
 • e. de parkeergarage als bedoeld in art. 21.1 f mag buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden gebouwd in één bouwlaag verdiept;
 • f. het bouwen ter plaatse van de Ametisthorst is uitsluitend mogelijk nadat de geschiktheid van de bodem voor de beoogde functie is aangetoond.
21.2.2 Aan- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aanbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan aanbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50% van het achtererfgebied, met een maximum oppervlakte van 30 m2 per perceel;
 • b. aanbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen dienen tenminste 5 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw gerealiseerd te worden, met uitzondering van een (half)verdiepte fietsen- of scootmobielberging met een vloeroppervlak van maximaal 3 m2 en een hoogte van respectievelijk 1 meter en 1,5 meter;
 • c. de diepte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw als bedoeld onder a mag niet meer bedragen dan 3 meter, gemeten vanuit het bebouwingsvlak ter plaatse van de zij- en /of achtergevel van het hoofdgebouw;
 • d. de hoogte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw als bedoeld onder a mag niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • e. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw als bedoeld onder a mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • f. in uitzondering op het gestelde onder a zijn aan- en bijgebouwen met een groter oppervlak ook toegestaan op de rest van het erf, indien deze zijn vergund op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp en de omvang en situering ervan niet wordt veranderd.
21.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 meter, voorzover deze zich voor de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden, en;
  • 2. 2 meter voorzover deze zich achter de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden.
21.3 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer-garageboxen' zijn voor de bestemmingen "Wonen-1", "Wonen-2" en "Wonen-3" in totaal 4 bedrijven behorend tot categorieën A en B van bijgevoegde Staat van bedrijven bij functiemenging toegestaan.