direct naar inhoud van Artikel 23 Wonen - 3
Plan: Mariahoeve
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0244GMariahoeve-50VA

Artikel 23 Wonen - 3

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'kantoor' tevens voor kantoor;
 • d. 'maatschappelijk' tevens voor wijkcentrum, welzijns- en levensbeschouwelijke voorzieningen op de begane grond en 1e verdieping;
 • e. 'nutsvoorziening' tevens voor een nutsvoorziening;
 • f. 'onderdoorgang' tevens voor een onderdoorgang,
 • g. 'specifieke vorm van verkeer-garageboxen' tevens voor een garagebox ten behoeve van de stalling van voertuigen of het gebruik als berging;
 • h. 'ecologische verbindingszone' mede voor het in stand houden of stimuleren van natuurlijke waarden,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen, voorzover gelegen binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” [ond] aan de De Horst dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de 1e verdieping;
 • d. ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” [ond] aan de Jadehorst dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot een hoogte van 3 meter.
23.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 meter, voorzover deze zich voor de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden, en;
  • 2. 2 meter voorzover deze zich achter de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden.
23.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer-garageboxen' zijn voor de bestemmingen "Wonen-1", "Wonen-2" en "Wonen-3" in totaal 4 bedrijven behorend tot categorieën A en B van bijgevoegde Staat van bedrijven bij functiemenging toegestaan.
 • b. ter plaatse van het adres Roggekamp 297 is een escortbedrijf toegestaan.