direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene gebruiksregels
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

Artikel 27 Algemene gebruiksregels

27.1 Gebruiksverbod
27.1.1 Algemeen gebruiksverbod

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken ten behoeve voor:

 • a. opslagplaats voor bagger en grondspecie;
 • b. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen, met uitzondering van het bepaalde in lid 27.1.2, sub a;
 • c. uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
 • d. Bevi-inrichtingen;
 • e. geluidshinderlijke inrichtingen;
 • f. de opslag en/of verkoop van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;
 • g. seksinrichtingen.
27.1.2 Uitzonderingen gebruiksverbod

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:

 • a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 27.1.1, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de doeleindenomschrijving en/of de overige regels mag worden gebruikt;
 • b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming;
 • c. het uitoefenen van ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca, waaronder wordt verstaan dat het vloeroppervlak gebruikt ten behoeve van die functie nooit meer mag bedragen dan 20% van het totale vloeroppervlak van de hoofdbestemming met een maximum vloeroppervlak van 250 m²;
 • d. het gebruik van ondergeschikte bouwdelen van gebouwen binnen de bestemmingen Groen,Tuin, Verkeer, Verkeer - Verblijfsgebied en Water ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen.
27.2 Aan-huis-gebonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Voor zover aan-huis-gebonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in hoofdstuk 2 zijn toegestaan, gelden hiervoor de volgende gebruiksregels:

 • a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden-beroep en/of de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 40% van het vloeroppervlak van de woning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • b. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • c. het bepaalde in lid 27.1.2 c is niet van toepassing: ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca zijn niet toegestaan.