direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding in samenhang met waterrecreatie;
 • b. wateraanvoer en -afvoer en waterberging alsmede voor de sport en de binnenscheepvaart;
 • c. verblijfsvoorzieningen ten dienste van de aangrenzende of aan de begeleidende weg grenzende bestemmingen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': tevens woonschepen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - terrasboten': tevens terrasboten;
 • f. bijbehorende voorzieningen, zoals bruggen, duikers, kades, taluds en beschoeiingen;
 • g. ecologische zones;
 • h. civieltechnische kunstwerken;
 • i. kunstwerken;
 • j. minimaal 1,3 m onder de slootbodem gelegen leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de regels van Artikel 26 en de volgende bepalingen:

 • a. steigers ten behoeve van de toegang tot naastgelegen gronden mogen een maximale bouwhoogte van 4 m en een minimale bouwhoogte van 0,2 m hebben;
 • b. de bouwhoogte van een brug mag maximaal 7 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een woonschip mag ten hoogste de met de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte bedragen.
 • d. bruggen mogen uitsluitend worden gebouwd op locaties waar op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan bruggen aanwezig zijn.