direct naar inhoud van Artikel 9 Sport
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 9 Sport

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Algemeen

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;
 • b. gebouwen en overkappingen ten behoeve van sportvoorzieningen met daarbij inbegrepen (additionele) voorzieningen als was- en kleedruimten, kantine, bergings- en stallingsruimten en verenigingsgebouwen;
 • c. een zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';

met daaraan ondergeschikt:

 • d. incidentele en/of periodieke evenementen;
 • e. ondergeschikte horeca;

met de daarbij behorende:

 • f. groenvoorzieningen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • i. water;
 • j. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.1.2 Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

9.1.3 Bedrijfsvloeroppervlak horeca

Voor de in lid 9.1.1 genoemde ondergeschikte horeca geldt, dat het bedrijfsvloeroppervlak maximaal het bestaande oppervlak bedraagt.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van sportvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen per bestemmingsvlak buiten het bouwvlak gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak ten hoogste 200 m² zal bedragen;
  • 2. de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 3 m en 5 m zullen bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte(m)' aangegeven bouwhoogte bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is;
 • d. er zullen geen bedrijfswoningen worden gebouwd.
9.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van zendmasten zal ten hoogste 20 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van tribunes zal ten hoogste 10 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5 m bedragen.
9.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige horeca;
 • c. een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van sporten die veel omgevingslawaai tot gevolg hebben, zoals (model)vliegsport en motorcross;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van incidentele en /of periodieke evenementen, zodanig dat:
  • 1. het aantal evenementen meer dan drie per jaar bedraagt;
  • 2. de gronden en bouwwerken langer dan 10 dagen per jaar worden gebruikt voor evenementen.