direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer - Verblijf
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 10 Verkeer - Verblijf

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en pleinen;
 • b. voet- en rijwielpaden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. recreatief medegebruik;
 • h. incidentele evenementen;
 • i. tuinen, erven en terreinen;

met de daarbij behorende:

 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

10.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5 m bedragen.

10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak, zodanig dat wegen uit meer dan twee rijstroken bestaan;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van incidentele evenementen, zodanig dat:
  • 1. het aantal evenementen meer dan drie per jaar bedraagt;
  • 2. de gronden en bouwwerken langer dan 10 dagen per jaar worden gebruikt voor evenementen.