direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - Volkstuin
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 8 Recreatie - Volkstuin

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd voor volkstuinen met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven alsmede voor behouden herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Gebouwen ten behoeve van de volkstuinen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. maximaal één per bestemmingsvlak;
  • b. oppervlakte maximaal 30 m2;
  • c. hoogte maximaal 2,5 m.
8.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

  • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
  • b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m.
8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1 Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 8.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken aan te leggen.

  • a. het kappen van bomen en het rooien van overig houtgewas;
  • b. het aanbrengen van beplanting;
  • c. het aanleggen van verharding van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden;
  • d. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen.
8.3.2 Uitzondering

Het in lid 8.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud betreffen.

8.3.3 Verlenen omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders verlenen de in lid 8.3.1 genoemde vergunning indien de cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast.