direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 7 Maatschappelijk

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. maatschappelijke voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. speelvoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. verkeersvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. tuinen en erven, gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • i. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend een begraafplaats is toegestaan.
7.1.2 Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

7.1.3 Bedrijfsvloeroppervlak horeca

Voor de in lid 7.1.1 genoemde ondergeschikte horeca geldt, dat het bedrijfsvloeroppervlak maximaal het bestaande oppervlak bedraagt.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte aangegeven bouwhoogte;
7.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen of buiten het bouwvlak;
 • b. gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de bedrijfswoning, met dien verstande dat uitbouwen in de vorm van erkers tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van de bedrijfswoning mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
  • 2. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
  • 3. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van de bedrijfswoning de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
  • 4. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning + 0,25 m;
 • c. maximale goot- en bouwhoogte 3 m respectievelijk 5,5 m;
 • d. in afwijking van c bedraagt de maximale bouwhoogte van een overkapping 3 m;
 • e. afstand tussen een vrijstaand bijgebouw ten dienste maximaal 30 m;
 • f. oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw maximaal 60 m2;
 • g. gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen overkappingen maximaal 100 m2;
7.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5 m.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige horeca;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel.