direct naar inhoud van Artikel 24 Water - Haven
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 24 Water - Haven

 

24. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water - Haven’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    (jacht)havens;

b.    water;

c.    gebouwen, voorzover ten dienste van de haven, ten behoeve van:

1.    bedrijven die zijn genoemd in bijlage 4 onder de categorieën 1, 2 en 3, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;

2.    dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;

3.    detailhandel;

4.    horecabedrijven categorie 3;

d.    aanleggelegenheid voor vaartuigen waarop detailhandel mag worden uitgeoefend, ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’;

e.    ligplaats voor woonschepen c.q. drijvende woningen, ter plaatse van de aanduiding ‘ligplaats’;

f.     standplaatsen voor campers, te plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - camperstandplaats’;

met de daarbijbehorende:

g.    aanleggelegenheid;

h.    oevers;

i.      parkeervoorzieningen;

j.      waterbouwkundige werken;

k.    waterhuishoudkundige voorzieningen;

l.      nutsvoorzieningen;

m.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder steigers;

waarbij het behoud van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is.

24. 2.    Bouwregels

24. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 24.1. sub c genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a.    de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    indien in het bouwvlak een bebouwingspercentage is aangegeven, zal het bebouwingspercentage van het bouwvlak ten hoogste het in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;

c.    ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ mag de bouwhoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de in de aanduiding aangegeven bouwhoogte bedragen;

d.    ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ mag de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de in de aanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen.

24. 2. 2. Voor het bouwen van woonschepen c.q. drijvende woningen gelden de volgende regels:

a.    woonschepen c.q. drijvende woningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘ligplaats’;

b.    de goot- en bouwhoogte van een woonschip c.q. drijvende woning zal ten hoogste de in de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen.

24. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

24. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;

b.    een goede waterhuishouding;

c.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

24. 4.    Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeerssituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, ontheffing verlenen van:

-       het bepaalde in lid 24.2.1. sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits;

1.    de oppervlakte per gebouw ten hoogste 25 m² zal bedragen;

2.    de hoogte van een gebouw ten hoogste 3,50 m zal bedragen.

24. 5.    Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca categorie 3, zodanig dat de gezamenlijke horecavloeroppervlakte meer bedraagt dan 150 m²;

b.    het gebruik van de gronden ter plaatse aangeduid voor ‘specifieke vorm van recreatie - camperstandplaats’ als standplaats voor meer dan 15 campers.

24. 6.    Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

-       het bepaalde in lid 24.1. sub c onder 1 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 4 onder de categorieën 1, 2 en 3, mits:

1.    het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle in­richtingen en vuurwerkbedrijven betreft;

2.    het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 4, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 4 onder een hogere categorie dan 3, maar in een individueel geval feitelijk een lagere milieubelasting hebben.

24. 7.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

-       de situering van de aanduiding ‘detailhandel’ wordt gewijzigd dan wel de aanduiding ‘detailhandel’ wordt verwijderd indien er sprake is van verplaatsing of verwijdering van het vaartuig waarop detailhandel mag worden uitgeoefend.