direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 23 Water

 

23. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

b.    waterpartijen;

c.    ondergrondse parkeervoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;

met de daarbijbehorende:

d.    aanleggelegenheid;

e.    waterbouwkundige werken;

f.     waterhuishoudkundige voorzieningen;

g.    nutsvoorzieningen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen;

waarbij het behoud van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is.

23. 2.    Bouwregels

23. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.    als gebouw mogen uitsluitend ondergrondse parkeervoorzieningen worden gebouwd;

b.    de verticale diepte van een gebouw zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

23. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    er mogen geen steigers en daarmee gelijk te stellen bouwwer­ken, geen bouwwerken zijnde, worden gebouwd;

b.    de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

23. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;

b.    een goede waterhuishouding;

c.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouw­werken.