direct naar inhoud van Artikel 22 Verkeer - Verblijf
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 22 Verkeer - Verblijf

 

22. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer- Verblijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    woonstraten;

b.    paden;

c.    parkeervoorzieningen, waaronder (half)ondergrondse parkeervoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;

d.    groenvoorzieningen;

e.    sloten, bermen en beplanting;

f.     horecaterrassen;

met de daarbijbehorende:

g.    nutsvoorzieningen;

h.    waterhuishoudkundige voorzieningen;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

waarbij het behoud van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is.

22. 2.    Bouwregels

22. 2. 1. Voor het bouwen van (half)ondergrondse parkeervoorzieningen gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van halfondergrondse parkeervoorzieningen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de verticale diepte van een gebouw zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

22. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

22. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;

b.    de verkeerssituatie;

c.    een goede waterhuishouding;

d.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

22. 4.    Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden als horecaterras, anders dan ten behoeve van de aangrenzende horecabestemming.