direct naar inhoud van Artikel 17 Sport
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 17 Sport

 

17. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sport- en speelterreinen en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;

b.    sport- en recreatieve voorzieningen al dan niet in combinatie met horeca in de vorm van logiesverstrekking, ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’;

c.    gebouwen ten behoeve van:

1.    kleedruimtes en sanitaire voorzieningen;

2.    horecabedrijven categorie 3;

3.    recreatieve voorzieningen in combinatie met logiesverstrekking, ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’;

4.    tribunes;

5.    onderhoud en beheer;

met de daarbijbehorende:

d.    paden;

e.    groenvoorzieningen;

f.     water;

g.    parkeervoorzieningen;

h.    nutsvoorzieningen;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder tribunes;

waarbij het behoud van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is.

17. 2.    Bouwregels

17. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.    de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)’, mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak, ten hoogste het in de aanduiding aangegeven percentage bedragen;

c.    ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ mag de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de in de aanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen.

17. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15,00 m bedragen;

c.    de bouwhoogte van ballenvangers zal ten hoogste 10,00 m bedragen;

d.    de bouwhoogte van tribunes zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

e.    de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

17. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;

b.    de milieusituatie;

c.    de verkeerssituatie;

d.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.