direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen- en watervoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. verhardingen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. in- en uitritten, met dien verstande dat per bouwperceel één inrit is toegestaan;

en tevens voor:

 • f. het behoud en/of herstel van de aanwezige en potentiële landschappelijke en natuurlijke waarden,ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden';
 • g. een onverharde ontsluitingsweg ten behoeve van het bestemmingsverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

met de daarbij behorende voorzieningen.

9.2 Bouwregels

Op de in artikel 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

9.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze niet zijn toegestaan;
9.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 1,00 meter bedraagt;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 4,00 meter bedraagt.
9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden in of op deze gronden, ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden', zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen of verharden van wegen, paden of banen en het aanleggen van andere oppervlakte verhardingen, met uitzondering van:
   • paden met een breedte van ten hoogste 110 cm;
   • terrassen, grenzend aan de woning;
   • een inrit uitgevoerd in halfverharding van maximaal 3,5 meter breed ten behoeve van de bereikbaarheid van de garage, tot een totaal van ten hoogste 10% van de oppervlakte van de bij het hoofdgebouw behorende perceel;
  • 2. het vellen of rooien van houtgewassen.
 • b. Het verbod als bedoeld in 9.3 onder a. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
  • 1. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
 • c. Werken en werkzaamheden als bedoeld in 9.3 onder a. zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de in 9.1 onder g. bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden verkleind.
9.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming ter plaats van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 2' te wijzigen in 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' dan wel 'Wonen - 4', met dien verstande dat:

 • a. in de nabije omgeving een vervangende speelvoorziening is gerealiseerd;
 • b. het perceel voor 50% mag worden bebouwd;
 • c. bebouwing op minimaal 5,00 meter vanaf de Isaäc Lemairestraat en Olivier van Noortstraat mag worden opgericht;
 • d. de goothoogte niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
 • e. de bouwhoogte niet meer dan 10,00 meter bedraagt;
 • f. de afstand tussen woningen minimaal 6,00 meter bedraagt.