direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 3
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 8 Gemengd - 3

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van autoreparatiebedrijven en verkooppunten voor motorbrandstoffen, uitsluitend op de begane grond;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoren;

en tevens voor:

 • d. groen- en watervoorzieningen;
 • e. verhardingen;
 • f. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

8.2 Bouwregels

Op de in artikel 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

8.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte niet meer dan 12,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 17,00¬†meter bedraagt;
 • d. de minimale bouwhoogte twee bouwlagen bedraagt;
 • e. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
8.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan 1,00 meter voor zover deze zijn gelegen op minder dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op minder dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
 • d. de bouwhoogte van antennes niet meer dan 15,00 meter bedraagt;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.1 onder a. ten behoeve van bedrijven uit maximaal categorie 3.1 mits deze naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorie 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat;

 • a. de activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • b. geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
 • c. het woongenot op en de gebruiksmgelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig mogen worden aangetast.