direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.20100-VS00

Artikel 24 Wonen

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;

alsmede voor:

 • b. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij dit plan behorende 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 100 m2 aan bebouwing mag worden gebruikt;
  • 2. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
  • 3. de opslag van risicovolle onderdelen niet is toegestaan;
  • 4. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 5. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. bed & breakfast, uitsluitend in een woning en/of bijgebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. nevenfuncties op het gebied van dagrecreatie, dienstverlening, maatschappelijke functies, horeca tot en met categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten en duurzame energiewinning, met dien verstande dat:
  • 1. de nevenfuncties in bestaande bebouwing plaatsvinden;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en binnen het bouwvlak;
  • 4. buitenopslag niet is toegestaan;
  • 5. het aantal trekkershutten bedraagt maximaal 3 per bouwvlak;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling'; tevens caravan- en botenstalling met een maximum oppervlakte zoals opgenomen in bijlage 6;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': tevens een recreatiewoning;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hondendressuurterrein': tevens hondendressuurterrein voor de beoefening van hondendressuur;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - feestschuur': een feestschuur;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': ;opslag
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - brocantemarkt'; een brocantemarkt;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - theeschenkerij': tevens een theeschenkerij;
 • l. hobbymatig agrarisch medegebruik;
 • m. openbare nutsvoorzieningen;
 • n. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, tuin, erven, paden, verhardingen, water, paardenbakken en parkeerplaatsen.

24.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

24.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan, tenzij anders is aangegeven door middel van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • c. overigens geldt het volgende:

  max. inhoud/oppervlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
woning   750 m³   4 m   10 m  
bijgebouwen ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'bebouwing'   50 m²      
overige bijgebouwen (per woning) inclusief trekkershutten   100 m², met dien verstande dat de oppervlakte per trekkershut ten hoogste 25 m²²bedraagt.   3 m, met dien verstande dat de goothoogte van een trekkershut ten hoogste 2,5 m bedraagt.   6 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van een trekkershut ten hoogste 4 m bedraagt.  

 • d. als er in de bestaande situatie meer dan 100 m² aan legale bijgebouwen aanwezig is, mag van hetgeen dat wordt gesloopt 50% worden herbouwd, onverminderd het bepaalde onder c.

24.2.2 Andere bouwwerken
 • a. andere bouwwerken, met uitzondering van erf- en terreinafscheiding worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - hondendressuurterrein' bedraagt ten hoogste 8 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bebouwing bedraagt ten hoogste 1 m;
 • d. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m;
 • f. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

24.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, indien en voor zover bijgebouwen worden opgericht, nadere eisen stellen aan de situering van het bijgebouw ten einde een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke situatie van de bebouwing onderling te verzekeren.

24.3.1 Opslag van materialen en stalruimte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.2.1 onder d, ten behoeve van de realisatie van een groter oppervlakte aan bijgebouwen, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de totale oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt ten hoogste 150 m²;
 • b. uitbreiding wordt uitsluitend toegestaan indien de uitbreiding noodzakelijk is om een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en de instandhouding van natuur, bos en/of het agrarisch cultuurlandschap;
 • c. het oppervlakte grond in eigendom of duurzaam gehuurd of gepacht bedraagt ten minste 1 ha.

24.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. paardenbakken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak waarbij de afstand van paardenbakken tot bouwvlakken van derden ten minste 25 m bedraagt;
 • b. de oppervlakte van bebouwing in gebruik voor een brocantemarkt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - brocantemarkt' bedraagt ten hoogste 150 m²;
 • c. de oppervlakte van bebouwing in gebruik voor de theeschenkerij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - theeschenkerij' bedraagt ten hoogste 325 m²;
 • d. buitenopslag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - brocantemarkt' is niet toegestaan;
 • e. parkeergelegenheid ten behoeve van een brocantemarkt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - brocantemarkt' dient op eigen terrein plaats te vinden;
 • f. de opslag van risicovolle onderdelen ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' is niet toegestaan;
 • g. de totale oppervlakte aan bebouwing in gebruik voor nevenfuncties bedraagt ten hoogste 100 m².
24.5 Afwijken van gebruiksregels
24.5.1 Afwijking voor grotere inhoudsmaat woning
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 24.2.1 om de inhoud van woningen te vergroten indien er sprake is van het betrekken van 'de deel' bij de woning, met inachtneming van de volgende regels:
 • b. de bestaande afmetingen van dat gebouw mogen niet worden uitgebreid.

24.5.2 Nevenfunctie kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 24.1 om kleinschalig kamperen toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan in het zomerseizoen;
 • b. stacaravans ten behoeve van het kamperen zijn niet toegestaan;
 • c. het aantal kampeermiddelen bedraagt ten hoogste 25;
 • d. kampeermiddelen zijn tevens buiten het bouwvlak, mits aansluitend aan het bouwvlak toegestaan;
 • e. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast en er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.