direct naar inhoud van Regels
Plan: Velp 2016, Woongebieden-Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPVN2016-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord van de gemeente Rheden;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0275.BPVN2016-VA01 met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van de aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aanduidingsvlak

een vlak, door aanduidingsgrenzen van andere vlakken gescheiden;

1.6 achtergevel

de gevel van een gebouw, die is gesitueerd tegenover de voorgevel van het betreffende gebouw;

1.7 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde;

1.8 bed and breakfast

het tegen betaling bieden van kortstondig toeristisch verblijf en ontbijt aan huis;

1.9 bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren,

inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen, en waarbij de bijbehorende kantoorfunctie niet meer dan 30% van het bedrijfs- vloeroppervlak in beslag neemt;

1.10 bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.11 bedrijfsvloeroppervlak

de gezamenlijke vloeroppervlakte van verkoopruimten, magazijnen, bergingen, kantoren en verblijfsruimten en de overige voor de bedrijfsvoering benodigde vloeroppervlakte. Dit wordt gemeten in het pand, op de vloer van de ruimten die (kunnen) worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten;

1.12 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw op een terrein kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.13 begeleid wonen

24-uurs zorg, begeleiding en ondersteuning (inclusief toezicht) welke in hetzelfde gebouw wordt gecombineerd met bijbehorende woon- en verblijfsvormen, bestemd voor personen waarvoor 24 uurs zorg, begeleiding en ondersteuning als bedoeld in de Jeugdwet, is vastgelegd in een besluit (Awb) afgegeven door de gemeente; bij het vervallen van de genoemde wet en regelgeving, treedt hiervoor in de plaats de wet- of regelgeving welke dient ter opvolging van deze wet en regelgeving op dit onderdeel;

1.14 beroep aan huis

een juridisch, administratief, verzorgend, ontwerptechnisch, kunstzinnig, therapeutisch of (para)medisch beroep, alternatieve geneeswijzen daaronder begrepen, of daarmee gelijk te stellen activiteiten die in een woning dan wel (vrijstaand) bijgebouw worden uitgeoefend, inclusief ondergeschikte detailhandel;

1.15 bestaand

zoals legaal aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;

1.16 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18 bijgebouw

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

1.19 bijzondere maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen al dan niet op non-profit basis op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en buurtfuncties zoals (para)medische voorzieningen, kinderopvang, bibliotheek, een (deels) zorggerelateerd restaurant, zorggerelateerde kleinschalige detailhandel en zorggerelateerde activiteiten gericht op uiterlijke verzorging dan wel een postagentschap;

1.20 bijzondere woonvorm

een woonvorm waar bewoners zelfstandig wonen met, op basis van de Zorgverzekeringswet en/of Wet maatschappelijke ondersteuning besluit verzorging, verpleging en/of (al dan niet 24-uurs) begeleiding, en daar niet verblijven met het doel om ter plekke therapeutisch behandeld te worden; bij het vervallen van de genoemde wet en regelgeving, treedt hiervoor in de plaats de wet- of regelgeving welke dient ter opvolging van deze wet en regelgeving op dit onderdeel ;

1.21 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.22 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.23 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd;

1.24 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.25 bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel;

1.26 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.27 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen metaal of ander materiaal die (in)direct met de grond is verbonden hetzij (in)direct steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.28 bovenbouw

een gedeelte van een hoofdgebouw dat moet passen binnen de contour die ontstaat door:

 • a. een verticale verlenging van twee zijden van het op de verbeelding aangegeven bouwvlak met 1,20 meter, gerekend vanaf de bovenkant van de onderliggende bouwlaag, gevolgd door een schuin vlak met een binnenhoek van 60 graden, en
 • b. een verticale verlenging van de overige zijden;

en welke contour slechts mag worden doorbroken door dakkapellen.
(Binnen deze contour kunnen zich mogelijk één of meer bouwlagen bevinden die niet worden meegeteld bij het aantal bouwlagen bedoeld in de artikelen in hoofdstuk 2 van deze regels);

1.29 cultuur en ontspanning

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning;

1.30 daghoreca

een type horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag verstrekken van kleinere maaltijden, broodjes, hapjes, ijs, gebak, koffie, thee, niet-alcoholische dranken en zwak alcoholische dranken en ondersteunend is aan en wat openingstijden betreft in het algemeen vergelijkbaar is met winkels, zoals een ijssalon, koffiehuis of tearoom;

1.31 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, het verkopen of bewaren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; dienstverlening door een horecabedrijf wordt hieronder niet begrepen, al dan niet in combinatie met ondergeschikte daghoreca welke direct gerelateerd is aan de ter plaatse aanwezige detailhandel; hieronder wordt eveneens niet begrepen een niet voor particulieren toegankelijk detailhandelsbedrijf dat zich uitsluitend toelegt op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;

1.32 detailhandel in weggebonden artikelen

detailhandel in een assortiment goederen dat is gebaseerd op de behoeftes van een automobilist of diens passagiers;

1.33 deskundig archeoloog

de door burgemeester en wethouders aangewezen regioarcheoloog, bedrijven die onder het overgangsrecht tot 1 juli 2017 een vergunning hebben alsmede bedrijven die zijn gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van de Erfgoedwet;

1.34 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals bankfilialen, reisbureaus, stomerij; detailhandel wordt hieronder niet begrepen;

1.35 diepwortelende beplanting

beplanting met een wortelstelsel dat meer dan 0,5 m onder het maaiveld reikt of dat naar verwachting in de toekomst zal doen;

1.36 dove gevel

een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;

1.37 evenement

een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere gebruik afwijkend karakter, plaatsvindend in de open lucht of in tijdelijke onderkomens en in het algemeen bedoeld ter ontspanning en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, culturele, religieuze en/of sportieve, of daarmee gelijk te stellen activiteiten zoals markten, braderieën, beurzen, kermissen, festiviteiten, wedstrijden, bijeenkomsten en festival;

1.38 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.39 hogere waarde

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige ruimten of geluidsgevoelige terreinen, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.40 hoofdgebouw

een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.41 huishouden

een alleenstaande dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren waarbij sprake is van continuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid;

1.42 horecabedrijf

een bedrijf gericht op het verstrekken van logies, maaltijden, spijzen of van dranken, met daaraan ondergeschikt het exploiteren van zaalruimten inclusief de daarbij behorende terrassen, zoals een hotel, restaurant, afhaalcentrum, cafetaria of café;

1.43 hotel

een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend één- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten en passanten. Ook appartementen met hoteldienstverlening worden hieronder begrepen;

1.44 instellingswonen

24-uurs zorg, begeleiding en ondersteuning (inclusief toezicht) welke in hetzelfde gebouw wordt gecombineerd met bijbehorende woon- en verblijfsvormen bestemd voor personen waarvoor 24-uurs zorg, begeleiding en ondersteuning in een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg is vastgesteld in een indicatiebesluit van het Centrum indicatiestelling zorg dan wel in een daartoe strekkend gemeentelijk besluit voortvloeiende uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, en waar naast (eventuele) privéruimten ook gemeenschappelijke ruimten en zorgruimten aanwezig zijn; bij het vervallen van de genoemde wet en regelgeving, treedt hiervoor in de plaats de wet- of regelgeving welke dient ter opvolging van deze wet en regelgeving op dit onderdeel;

1.45 internetdetailhandel

detailhandel waarbij het te koop aanbieden van goederen plaatsvindt via het internet;

1.46 jongerenontmoetingsplek

een openbare voorziening voor jongeren met een zitgelegenheid en een beschutting tegen regen en wind;

1.47 kamerverhuur

het geheel of gedeeltelijk verhuren van een woning of woongebouw -niet zijnde een ruimte in een vrijstaand bijgebouw- via kameruitgifte, waarbij kamers geen zelfstandige woonruimte vormen door het ontbreken in deze kamers van de al dan niet gedeeltelijke combinatie van een kookgelegenheid, een wasgelegenheid (sanitair en/of witgoedvoorzieningen) en een toilet, en waarbij geen sprake is van voorzieningen voor verzorging en begeleiding;

1.48 kantoor

een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, die bestemd zijn om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden of dienstverlening zoals een accountantskantoor, adviesbureau of een ontwerpbureau;

1.49 kap

een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee schuin hellende dakschilden;

1.50 kleinschalig ambachtelijk bedrijf

bedrijf waarbij niet meer dan drie mensen individuele goederen voor een belangrijk deel in handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen geheel naar de specifieke wensen van de opdrachtgever tevens eindgebruiker. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van toestellen of machinaal gereedschap, echter de productie vindt niet gestandaardiseerd plaats, er is geen massa- of serieproductie en de goederen worden niet geproduceerd voor verdere toepassing in een ander bedrijf;

1.51 maaiveld

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt aangehouden;

1.52 maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen van sociale, culturele, (para-)medische, educatieve dan wel levensbeschouwelijke aard;

1.53 maximum aantal wooneenheden

op de verbeelding weergegeven aanduiding welke bepalend is voor het maximum toegestane aantal woningen;

1.54 nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

1.55 natuurwaarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door onderlinge samenhang en

beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur, zoals geologische, geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen;

1.56 nutsvoorziening

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.57 onderbouw

een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,20 meter boven maaiveld is gelegen (en waarbinnen zich één of meer bouwlagen kunnen bevinden die niet worden meegeteld bij het aantal bouwlagen zoals bedoeld in de artikelen in hoofdstuk 2 van deze regels);

1.58 ondergeschikte dakkapel

dakkapel welke door zijn maatvoering als ondergeschikt deel van een gebouw kan worden aangemerkt, zijnde een dakkapel welke niet breder is dan 50% van de breedte van het betreffende gebouw tot een maximale breedte van 3 m, en met een fronthoogte van niet meer dan 1,75 m gemeten vanaf de voet dakkapel tot aan het hoogste punt van de dakkapel;

1.59 ondergeschikte detailhandel

detailhandel die voortvloeit uit een andere ter plaatse toegelaten bedrijfs- of beroepsactiviteit en daarmee een directe relatie heeft bijvoorbeeld omdat de producten ter plaatse worden vervaardigd of gebruikt, waarbij de detailhandel in ruimtelijk, functioneel en inkomensverwervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de bedrijfs- of beroepsactiviteit die qua aard, omvang en verschijningsvorm overwegend of nagenoeg geheel als zodanig herkenbaar blijft;

1.60 oorspronkelijke achtergevel van een hoofdgebouw

de achtergevel van het hoofdgebouw zoals deze ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden, overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd met uitzondering van in bouwkundige zin van het hoofdgebouw te onderscheiden aangebouwde bouwwerken waarin slechts ondergeschikte functies plaatsvinden;

1.61 opslag

het opbergen van goederen - inclusief (vloei)stoffen en materialen - met de bedoeling en op een dergelijke wijze, dat men later weer over de goederen kan beschikken;

1.62 overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

1.63 overige bouwwerken

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.64 pension

een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend één- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten maar niet aan passanten, en niet zijnde een hotel. Onder een pension wordt in elk geval niet begrepen (tijdelijk) wonen al dan niet in de vorm van niet-toeristische kamerverhuur;

1.65 permanente bewoning

gebruik van (een deel van) een gebouw als hoofdverblijf;

1.66 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.67 professioneel vuurwerk

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;

1.68 seksinrichting

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke besloten ruimten, waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een hiervoor bedoelde inrichting worden in elk geval verstaan: een bordeel, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en erotische massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar;

1.69 speelveld

een openbaar terrein zoals een trapveld, basketbalterrein of skatevoorziening dan wel een terrein van vergelijkbare omvang waarop diverse speelvoorzieningen aanwezig zijn;

1.70 standplaats

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel;

1.71 straatmeubiliair

hieronder wordt mede verstaan: (ondergrondse) inzamelbakken voor huishoudafval, - papier, glas-, kleding en andere afvalbakken, toegangsconstructies voor ondergronde voorzieningen, werken van beeldende kunst, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame, alsmede abri's en kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen;

1.72 terras

een voor het publiek toegankelijk onbebouwd, onoverdekt buitenterrein dat onderdeel uitmaakt van een (horeca)bedrijf;

1.73 tuin

deel van een perceel dat vanwege zijn stedenbouwkundige, cultuurhistorische dan wel landschappelijke waarde(n) vrij van gebouwen en overkappingen dient te blijven en dat als zodanig geen deel uitmaakt van het erf bij een woning;

1.74 verkoopvloeroppervlakte

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;

1.75 volkstuinen

een samenhangend geheel van tuinen, waarop als liefhebberij voedings- en siergewassen worden geteeld;

1.76 voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.77 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.78 woning

een complex van ruimten bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, bijzondere woonvormen daaronder begrepen alsmede in combinatie daarmee de verhuur van kamers aan maximaal twee personen welke niet tot het huishouden behoren en welke geen duurzame huishouding voeren, en niet zijnde een woonwagen;

1.79 woonwagen

een voor de huisvesting van personen bestemde woonruimte die is geplaatst op een woonwagenstandplaats en die in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

1.80 zakelijke dienstverlening

kantoor met baliefunctie ten behoeve van publiekrechtelijke commerciële en/of maatschappelijke dienstverlening;

1.81 zorgaccommodatie

een accommodatie met de zorgfunctie als hoofdtaak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, welke ter plaatse niet woonachtig zijn, wordt gecombineerd met activiteiten in het kader van dagopvang, en waarbij al dan niet ter plekke sprake is van de huisvesting van een huishouden waarvan één of meerdere personen invulling geven aan de betreffende zorgfunctie van de accommodatie;

1.82 zorgwoning

woning die blijkens aard en inrichting is geschikt en bedoeld voor het verlenen van professionele zorg annex professionele ondersteuning aan de bewoners.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, tenzij in deze regels anders is bepaald, waarbij de goot ter plaatse van een dakafronding in de zin van een wolfseindendak niet wordt meegerekend en met uitzondering van ondergeschikte dakkapellen;

2.3 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het maaiveld tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tenzij in deze regels anders is bepaald, met uitzondering van:

 • a. ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
 • b. ondergeschikte dakkapellen;
2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het maaiveld ter plaatse van het bouwwerk, tenzij in deze regels anders is bepaald;

2.6 het bebouwingspercentage

de in procenten uitgedrukte verhouding van de oppervlakte van de bebouwing in een bouwvlak dan wel aanduidingsvlak tot de oppervlakte van dat bouwvlak dan wel aanduidingsvlak, per bouwperceel.

2.7 het verlengde van de achtergevel van een gebouw

de evenwijdig aan de achtergevel doorgetrokken lijn van de feitelijke achtergevel van een gebouw tot aan de perceelsgrens van het perceel waarop het gebouw is geplaatst.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 van Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied;
  • 2. kamerverhuur aan meer dan twee personen, met dien verstande dat:
   • kamerverhuur uitsluitend is toegestaan in aanvulling op het gebruik als woning als bedoeld in artikel 1.78;
   • niet meer dan 1% van de woningen in het plan mag worden aangewend voor kamerverhuur;
   • de onderlinge afstand tussen de kamerverhuurpanden niet minder dan 50 m mag bedragen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. de verkoop van motorbrandstoffen, evenwel met uitzondering van de verkoop van lpg, met bijbehorende detailhandel in weggebonden artikelen tot een verkoopvloeroppervlakte van 30 m², ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
  • 2. een brandweerkazerne, ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne';
  • 3. een groothandel in bedrijfsmeubels, emballage en vakbenodigheden, ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
  • 4. het zeer incidenteel branden van koffie bij wijze van nevenactiviteit, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - koffiebranderij';
  • 5. detailhandel in volumineuze goederen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
  • 6. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. In aanvulling op het bepaalde onder a en b geldt dat:
  • 1. uitsluitend detailhandel in de vorm van productiegebonden dan wel ondergeschikte detailhandel is toegestaan, tenzij het betreft de verkoop van motorbrandstoffen.
 • d. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
3.2 Bouwregels

Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

3.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' geldt dat de oppervlakte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan de aangeven oppervlakte, daarbij inbegrepen de oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen gesitueerd binnen het bouwvlak.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • e. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' geldt dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de aangegeven goothoogte.
 • g. Afwijkingen in maten, aantallen en oppervlaktes zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
3.2.2 Bedrijfswoningen

In aanvulling op het bepaalde in lid 3.2.1 geldt voor bedrijfswoningen dat de inhoud niet meer mag bedragen dan 700 m³.

3.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • e. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • f. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.
3.2.4 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

In aanvulling op het bepaalde in lid 3.2.3 geldt voor bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen dat de gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning niet meer dan 75 m² mag bedragen.

3.2.5 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2,50 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - koffiebranderij' één luchtafvoerpijp toegelaten met een diameter van niet meer dan 0,30 m tot een bouwhoogte van niet meer dan 14 m.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ter verzekering van de milieusituatie en het incidentele karakter bij omgevingsvergunning verdere nadere eisen verbinden aan het branden van koffie.

3.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 3.2.3 onder d ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in elk geval gerekend:

 • a. Het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor detailhandel anders dan in de vorm van productiegebonden detailhandel dan wel in de vorm van ondergeschikte detailhandel.
 • b. Het (doen of laten) gebruiken van de gebouwen voor kantoren, anders dan ter plekke bedrijfsgebonden kantoorfuncties tot een maximum van 30% van het bedrijfsvloeroppervlak.
 • c. Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak en niet behorende bij woningen, anders dan als stallings- of opslagruimte.
 • d. Het gebruik van niet bebouwde grond vóór de bebouwing aan de wegzijde als opslagterrein.
 • e. Het zeer incidenteel branden van koffie is alleen toegelaten voor zover:
  • 1. een afvoerpijp is aangebracht en aanwezig blijft die ten minste 5 meter boven de nok van het betreffende bedrijfspand uitsteekt;
  • 2. een goed woon- en leefklimaat is verzekerd.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 onder a en toestaan dat tevens bedrijfsactiviteiten worden toegelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied, of die volgens die bijlage van een hogere categorie zijn voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie.
 • b. De onder a opgenomen bevoegdheid kan niet worden toegepast ten behoeve van:
  • 1. bedrijfsactiviteiten van zelfstandige kantoren, horecabedrijven en detailhandelsbedrijven.
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied' de bestemming te wijzigen in de bestemming Wonen met de daarbij behorende bestemmingen Tuin en Verkeer, met dien verstande dat:
  • 1. het bouwvolume dat wordt toegelaten niet groter is 2.700 m³;
  • 2. de bouwhoogte van de woningen niet hoger wordt dan 4 meter;
  • 3. in het plangebied wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen;
  • 4. voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet geluidhinder ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevels.
 • b. De wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaats vindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • c. Een wijzigingsplan wordt niet eerder vastgesteld dan nadat is aangetoond dat het plan uitvoerbaar is, waaronder wordt begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de cultuurhistorische, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid.

Artikel 4 Buitenplaats

4.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Buitenplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor het gebruik en beheer ten behoeve van de instandhouding en/of het herstel van de buitenplaats op basis van een cultuurhistorische analyse, met behoud van de geaccidenteerdheid van het perceel.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. één woning, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
  • 2. een beroep aan huis als genoemd in artikel 1.14 of een bedrijfsactiviteit genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis;
  • 3. een geluidwal bestaande uit zand en boomresten (wortelstelsels, stamresten en takken) tot een hoogte van niet meer dan 3,5 meter, ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal';
  • 4. extensief recreatief medegebruik en kleinschalige groepsactiviteiten, waarbij kleinschalige groepsactiviteiten maximaal 20 keer per kalenderjaar per buitenplaats plaats mogen vinden, waarbij de duur van een activiteit inclusief opbouwen en afbreken maximaal één dag is.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor de ontsluiting van de woning en andere voorzieningen ten behoeve van het verkeer, langzaam verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, nutsvoorzieningen, straatmeubilair en andere bijbehorende voorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op de voor 'Buitenplaats' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' geldt dat de goot- en de bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogtemaatvoering' geldt dat de bestaande goothoogte en de bestaande bouwhoogte moet worden gehandhaafd.
 • d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijzondere voorwaarde' geldt dat de woning met inachtneming van de bij deze regels behorende Bijlage 9 Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en het daarin gestelde, blijvend dient te voldoen aan de voorwaarde dat de gevels van de woning aan de westzijde zijn uitgevoerd als dove gevels.
 • e. Afwijkingen in maten zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
4.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel buiten het bouwvlak te worden gebouwd, waarbij de afstand tot de perceelsgrens minimaal 10 m dient te bedragen.
 • b. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • e. De gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer dan 75 m2 bedragen.
4.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen, de breedte mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. Het bouwwerk mag geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
4.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 2. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. het uitzicht van woningen;
  • 5. de verkeersveiligheid.
 • b. Bij de afweging of er sprake is van een onevenredige aantasting van het landschaps- en bebouwingsbeeld worden de beeldkwaliteitseisen betrokken zoals die zijn geformuleerd in het Beeldkwaliteitsplan Landelijk Gebied Rheden.
4.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 4.2.1 onder a ten behoeve van een gebouw buiten het bouwvlak indien uit historische informatie blijkt dat ter plaatse een gebouw heeft gestaan, tot een oppervlakte van maximaal 100 m2 en met een goothoogte van maximaal 3,5 m en een bouwhoogte van maximaal 6 m;
  • 2. lid 4.2.1 onder d ten behoeve van een vermeerdering dan wel een vermindering van de aangegeven hoogtemaatvoering met niet meer dan 5%;
  • 3. lid 4.2.3 onder a ten behoeve van erf- en perceelafscheidingen en toegangs- poorten, alle tot een hoogte van maximaal 4 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. dit wenselijk is uit het oogpunt van cultuurhistorie;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
   • het straat- en bebouwingsbeeld;
   • de verkeersveiligheid;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
   • de sociale veiligheid.
4.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Gebruik van ruimten binnen de woning dan wel een (vrijstaand) bijgebouw ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis of een bedrijfsactiviteit als genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis toegestaan mits:
  • 1. de activiteit wordt uitgeoefend door in ieder geval de bewoner van de woning, en naast de bewoner is tegelijkertijd niet meer dan 1 persoon werkzaam;
  • 2. de ruimte(n) waar de activiteiten plaatsvinden niet groter is dan 50 m², gemeten vanaf de binnenzijde van de (scheidings)muren;
  • 3. buiten de ruimte als bedoeld onder 2 geen opslag plaatsvindt en geen bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden uitgeoefend, met uitzondering van activiteiten die verband houden met het uitoefenen van een bed and breakfast of van gastouderschap;
  • 4. de uiterlijke verschijningsvorm van de woning behouden wordt, waarbij reclame uitingen zich beperken tot een onverlichte oppervlakte van niet meer dan 0,50 m² en deze niet hoger worden aangebracht dan tot 1,5 m boven maaiveld;
  • 5. het gebruik geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu heeft;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voldaan aan het gestelde in artikel 25.2 Parkeren;
  • 7. het gebruik geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer.
 • b. Behoudens het gestelde onder a, is het verboden bijbehorende bouwwerken, gelegen buiten het bouwvlak, anders te gebruiken dan ten dienste van het hoofdgebouw.
 • c. Binnen twee jaar na gereed komen van de woning dienen de maatregelen die beschreven staan in paragraaf 11.2 en 11.4 van de bij deze regels opgenomen Bijlage 8 Maatregelen uit Cultuurhistorisch onderzoek en waardering landgoed Rozenhage te zijn uitgevoerd.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 onder b om:

 • a. Een beroep aan huis toe te staan dat naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de beroepen die wel zijn opgenomen in artikel 1.14.
 • b. Bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet zijn genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis en die naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met bedrijfsactiviteiten die wel in de lijst zijn opgenomen.
 • c. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.
4.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Ter plaatse van de aangewezen gronden is het verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de volgende werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren:
  • 1. het vellen, rooien en beschadigen van houtgewassen anders dan bij wijze van verzorging van de aanwezige houtopstand en het beheer als hakhoutbos;
  • 2. het bebossen of beplanten met houtopstanden;
  • 3. het verlagen van de bodem en ophogen en egaliseren van gronden;
  • 4. het graven, dempen, verdiepen of verbreden van greppels, sloten, poelen, beken en andere watergangen of hemelwaterinfiltratievoorzieningen;
  • 5. het verlagen van het grondwaterpeil;
  • 6. het aanbrengen of verbreden van oppervlakteverhardingen ten behoeve van (erf)ontsluitingswegen en voet- en fietspaden;
  • 7. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies respectievelijk het aanbrengen van constructies in verband met bovengrondse leidingen.
 • b. Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. welke op het tijdstip waarop het plan van kracht is, in uitvoering zijn;
  • 2. in het kader van het normale gebruik;
  • 3. waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving vergunning of afwijking noodzakelijk is;
  • 4. die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud betreffen;
  • 5. die dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd inrichtings- dan wel herstelplan.
 • c. De vergunning wordt niet verleend:
  • 1. indien werken of werkzaamheden geen verband houden met het toegestane gebruik in de gegeven bestemming;
  • 2. indien hierdoor, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de cultuurhistorische waarden van de gronden onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

Artikel 5 Cultuur en ontspanning

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor een muziekkoepel.

5.2 Bouwregels

Op de voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd.

5.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogtemaatvoering' geldt dat de bestaande goothoogte en de bestaande bouwhoogte moet worden gehandhaafd.
5.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 5.2.1 onder a ten behoeve van een vermeerdering dan wel een vermindering van de aangegeven hoogtemaatvoering met niet meer dan 5%;
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld.

Artikel 6 Detailhandel

6.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a geldt dat indien de aanduiding 'ontsluiting' is geplaatst, het perceel alleen mag worden ontsloten voor het autoverkeer en het bevoorradingsverkeer ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor verkeers- en parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen zoals al dan niet overdekte stallingsruimten voor winkelwagens.
6.2 Bouwregels

Op de voor 'Detailhandel' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • d. Een gebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw.
 • e. In aanvulling op het bepaalde onder a tot en met d geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijzondere voorwaarde' dat het gebouw moet zijn voorzien van een lessenaarsdak waarbij de bouwhoogte aan de zijde van de spoorlijn hoger is dan aan de noordzijde van het gebouw.
 • f. Afwijkingen in maten en aantallen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.

6.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen.

6.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijzondere voorwaarde' dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • e. In afwijking van het bepaalde onder b geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijzondere voorwaarde' dat vrijstaande reclame-uitingen alleen zijn toegelaten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclamemast'.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclamemast' mag de bouwhoogte van een gebouwde mast niet meer bedragen dan 6 meter.
 • g. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
6.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan:
  • 1. de ligging en de breedte van de ontsluiting bedoeld in lid 6.1 onder b, ten behoeve van de verkeersveiligheid;
 • b. Voor het stellen van een nadere eis geldt de in artikel 29 vermelde voorbereidingsprocedure.
6.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' geldt dat:
  • 1. het bijbehorende perceel alleen mag worden ontsloten voor het autoverkeer en het bevoorradingsverkeer ter plaatse van deze aanduiding;
  • 2. De breedte van de ontsluiting ten minste 8,4 meter bedraagt.
 • b. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. Het gebruik van niet bebouwde grond vóór de bebouwing aan de wegzijde als opslagterrein.

Artikel 7 Gemengd - 1

7.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. woningen;
  • 2. maatschappelijke activiteiten, dienstverlenende activiteiten en activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning, voor zover genoemd in Bijlage 1 Lijst gemengde activiteiten met dien verstande, dat het uitoefenen van de baliefunctie uitsluitend op de beganegrondlaag van het hoofdgebouw is toegestaan;
  • 3. bedrijfsactiviteiten van categorie 1 van Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied;
  • 4. horeca-activiteiten van categorie 1a van Bijlage 4 Lijst horeca-activiteiten met dien verstande dat:
   • per hoofdgebouw -en inclusief de bijbehorende bijgebouwen- niet meer dan 1 horecabedrijf mag worden gerealiseerd;
   • het gestelde in artikel 25.2 onverminderd van toepassing is;
  • 5. detailhandel, uitsluitend voor zover het betreft de beganegrondlaag van de gebouwen;
  • 6. een beroep aan huis als genoemd in artikel 1.14 of een bedrijfsactiviteit genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis;
  • 7. kamerverhuur aan meer dan twee personen, met dien verstande dat:
   • kamerverhuur uitsluitend is toegestaan in aanvulling op het gebruik als woning als bedoeld in artikel 1.78;
   • niet meer dan 1% van de woningen in het plan mag worden aangewend voor kamerverhuur;
   • de onderlinge afstand tussen de kamerverhuurpanden niet minder dan 50 m mag bedragen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. horeca-activiteiten van de categorieën 1a en 1b van Bijlage 4 Lijst horeca-activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
  • 2. horeca-activiteiten van de categorieën 1a, 1b en 2a, van Bijlage 4 Lijst horeca-activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2';
  • 3. kamergewijze verhuur zonder een relatie met het gebruik als woning, voor zover legaal bestaand op het tijdstip van de vaststelling van dit plan.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
7.2 Bouwregels

Op de voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

7.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer dan 1 bedragen, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • e. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw.
 • f. Afwijkingen in maten en aantallen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
7.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • e. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • f. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.
7.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' dan wel indien gesitueerd binnen een bouwvlak dan wel zijn gesitueerd achter de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan niet meer dan 2 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • d. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
7.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 7.2.2 onder d ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
7.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Gebruik van ruimten binnen de woning dan wel een (vrijstaand) bijgebouw ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis of een bedrijfsactiviteit als genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis is toegestaan mits:
  • 1. de activiteit wordt uitgeoefend door in ieder geval de bewoner van de woning, en naast de bewoner is tegelijkertijd niet meer dan 1 persoon werkzaam;
  • 2. de ruimte(n) waar de activiteiten plaatsvinden niet groter is dan 50 m², gemeten vanaf de binnenzijde van (scheidings)muren;
  • 3. buiten de ruimte als bedoeld onder 2 geen opslag plaatsvindt en geen beroeps- of bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend, met uitzondering van activiteiten die verband houden met het uitoefenen van een bed and breakfast of van gastouderschap;
  • 4. de uiterlijke verschijningsvorm van de woning behouden blijft waarbij reclame uitingen zich beperken tot een onverlichte oppervlakte van niet meer dan 0,50 m2 en deze niet hoger worden aangebracht dan tot 1,5 m boven het maaiveld;
  • 5. het gebruik geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu heeft;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voldaan aan het gestelde in artikel 25.2 Parkeren;
  • 7. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer.
 • b. Behoudens het gestelde onder a, is het verboden bijgebouwen, gelegen buiten het bouwvlak, anders te gebruiken dan ten dienste van het hoofdgebouw.
 • c. Behoudens het gestelde onder a is het verboden vrijstaande bijgebouwen ten dienste van functies als bedoeld in lid 7.1 onder a sub 2 tot en met 5 en onder b sub 1 tot en met 2, voor zover gelegen buiten het bouwvlak en niet behorende bij woningen, anders te gebruiken dan als stallings- of opslagruimte.
 • d. Voor het gebruik van de buitenruimte voor terrassen geldt dat:
  • 1. de terrassen moeten zijn gesitueerd voor het hoofdgebouw dan wel voor het verlengde van de achterzijde van het hoofdgebouw;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de terrassen mag per bedrijf niet meer dan 30 m2 bedragen;
  • 3. het bepaalde in artikel 25.2 Parkeren onverkort van toepassing is.
7.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 7.1 onder a sub 2 en activiteiten toestaan die niet zijn genoemd in Bijlage 1 Lijst gemengde activiteiten met dien verstande dat:
   • de activiteiten betrekking hebben op een maatschappelijke voorziening, een dienstverlenende voorziening dan wel op een voorziening op het gebied van cultuur en ontspanning;
   • de activiteiten naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met activiteiten die wel zijn opgenomen in Bijlage 1 Lijst gemengde activiteiten;
  • 2. lid 7.1 onder a sub 3 en activiteiten toestaan die niet zijn genoemd in Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied, of die volgens die lijst van een hogere categorie zijn, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie;
  • 3. lid 7.1 onder a sub 4 en activiteiten toestaan die niet zijn genoemd in Bijlage 4 Lijst horeca-activiteiten of die volgens die lijst van een hogere categorie zijn, voor zover de betrokken horeca-activiteiten naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie;
  • 4. lid 7.1 onder a sub 7 en een beroep aan huis toestaan dat naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de beroepen aan huis zoals genoemd in artikel 1.14 waarbij het gestelde in lid 7.4 onder a sub 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing is;
  • 5. lid 7.1 onder a sub 7 en een activiteit toestaan die niet is genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis en die naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de bedrijfsactiviteiten die wel in die lijst zijn opgenomen, waarbij het gestelde in lid 7.4 onder a sub 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing is.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.

Artikel 8 Gemengd - 2

8.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. woningen;
  • 2. een beroep aan huis als genoemd in artikel 1.14 of een bedrijfsactiviteit genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis;
  • 3. kamerverhuur aan meer dan twee personen, met dien verstande dat:
   • kamerverhuur uitsluitend is toegestaan in aanvulling op het gebruik als woning als bedoeld in artikel 1.78;
   • niet meer dan 1% van de woningen in het plan mag worden aangewend voor kamerverhuur;
   • de onderlinge afstand tussen de kamerverhuurpanden niet minder dan 50 m mag bedragen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. een bedrijfsactiviteit van categorie 1 vanBijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
  • 2. activiteiten van categorie 1 van Bijlage 3 Lijst cultuur en ontspanning, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning';
  • 3. een horeca-activiteit van categorie 1a en 1b van Bijlage 4 Lijst horeca-activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
  • 4. een horeca-activiteit van categorie 1a, 1b en 2a van Bijlage 4 Lijst horeca-activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2';
  • 5. ateliers, ter plaatse van de aanduiding 'atelier';
  • 6. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' uitsluitend voor zover het betreft de beganegrondlaag van de gebouwen;
  • 7. dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' met dien verstande dat het uitoefenen van een baliefunctie uitsluitend op de begane- grondlaag de gebouwen is toegestaan;
  • 8. galeries, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding van cultuur en ontspanning - galerie';
  • 9. (para)medische praktijkruimten, medische klinieken en ruimten voor dagbehandeling, ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg';
  • 10. kantoren, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
  • 11. praktijkruimten, ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
  • 12. sauna's, ter plaatse van de aanduiding 'sauna';
  • 13. kamergewijze verhuur zonder een relatie met het gebruik als woning, ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur' tot maximaal het aantal kamers aangeduid op de verbeelding, dan wel voor zover legaal bestaand op het tijdstip van de vaststelling van dit plan.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
8.2 Bouwregels

Op de voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

8.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer dan 1 bedragen, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • e. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogtemaatvoering' geldt in afwijking van het gestelde onder c en onder e dat de bestaande goothoogte en de bestaande bouwhoogte moet worden gehandhaafd.
 • g. Afwijkingen in maten en aantallen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
8.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • e. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • f. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.
8.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' dan wel indien gesitueerd binnen een bouwvlak dan wel zijn gesitueerd achter de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan niet meer dan 2 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • d. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
8.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 8.2.1 onder f ten behoeve van een vermeerdering dan wel een vermindering van de aangegeven hoogtemaatvoering met niet meer dan 5%;
  • 2. lid 8.2.2 onder d ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
8.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Gebruik van ruimten binnen de woning dan wel een (vrijstaand) bijgebouw ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis of een bedrijfsactiviteit als genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis is toegestaan mits:
  • 1. de activiteit wordt uitgeoefend door in ieder geval de bewoner van de woning, en naast de bewoner is tegelijkertijd niet meer dan 1 persoon werkzaam;
  • 2. de ruimte(n) waar de activiteiten plaatsvinden niet groter is dan 50 m², gemeten vanaf de binnenzijde van (scheidings)muren;
  • 3. buiten de ruimte als bedoeld onder 2 geen opslag plaatsvindt en geen beroeps- of bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend, met uitzondering van activiteiten die verband houden met het uitoefenen van een bed and breakfast of van gastouderschap;
  • 4. de uiterlijke verschijningsvorm van de woning behouden wordt, waarbij reclame uitingen zich beperken tot een onverlichte oppervlakte van niet meer dan 50 m2 en deze niet hoger worden aangebracht dan tot 1,5 m boven maaiveld;
  • 5. het gebruik geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu heeft;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voldaan aan het gestelde in artikel 25.2 Parkeren;
  • 7. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer.
 • b. Behoudens het gestelde onder a is het verboden vrijstaande bijgebouwen ten dienste van functies als bedoeld in lid 8.1 onder b, voor zover gelegen buiten het bouwvlak en niet behorende bij woningen, anders te gebruiken dan als stallings- of opslagruimte.
8.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 8.1 onder a en een beroep aan huis toestaan dat naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de beroepen aan huis zoals genoemd in artikel 1.14, waarbij het gestelde in lid 8.4 onder a sub 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing is;
  • 2. lid 8.1 onder a en activiteiten toestaan die niet zijn genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis en die naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met bedrijfsactiviteiten die wel in die lijst zijn opgenomen, waarbij het gestelde in lid 8.4 onder a sub 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing is;
  • 3. lid 8.1 onder b sub 1 en een bedrijfsactiviteit toestaan die niet is genoemd in Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied of die volgens die bijlage van een hogere categorie is, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie;
  • 4. lid 8.1 onder b sub 2 en activiteiten van cultuur en ontspanning toestaan die niet is genoemd in Bijlage 3 Lijst cultuur en ontspanning of die volgens die bijlage van een hogere categorie zijn, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie;
  • 5. lid 8.1 onder c sub 3 en maatschappelijke voorzieningen toestaan die niet zijn genoemd in Bijlage 5 Lijst maatschappelijke voorzieningen of onder de letter M in Bijlage 1 Lijst gemengde activiteiten of die volgens die bijlagen van een hogere categorie zijn, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie.
 • b. De onder a opgenomen bevoegdheid kan niet worden toegepast ten behoeve van activiteiten van zelfstandige kantoren, horecabedrijven en detailhandelsbedrijven.
 • c. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken alsmede in ondergeschikte mate voor verkeersdoeleinden;
  • 2. doorsnijdende fiets- en voetpaden, hondenuitlaatplaatsen;
  • 3. watergangen en waterpartijen;
  • 4. doorsnijdende wegen ter ontsluiting van de direct aanliggende percelen;
  • 5. bruggen en andere civieltechnische werken;
  • 6. straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. een plein met een ontmoetings- en verblijfsfunctie, al dan niet gecombineerd met horeca-activiteiten, sportieve en culturele activiteiten, kortdurende evenementen en markten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - evenementenplein';
  • 2. collectieve parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend voor zover die voorzieningen een ondergeschikt deel vormen van de terreininrichting.
9.2 Bouwregels

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend overige bouwwerken worden gebouwd.

9.2.1 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • c. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
9.3 Specifieke gebruiksregels

Een bestemmingsvlak mag beperkt worden ingericht voor verkeersdoeleinden en wel tot niet meer dan 1 m gemeten vanaf de bestemmingsgrens van de bestemming 'Groen'.

9.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.3 ten behoeve van een verdergaande inrichting voor verkeersdoeleinden.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straatbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische karakteristiek van het straatbeeld;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor horeca-activiteiten waarbij ter plaatse van de aanduiding 'pension' uitsluitend een pension is toegestaan.

10.2 Bouwregels

Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

10.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen;.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • d. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw.
 • e. Afwijkingen in maten en aantallen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
10.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
10.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen gesitueerd binnen een bouwvlak niet meer dan 2 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • d. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. Het gebruik van niet bebouwde grond vóór de bebouwing aan de wegzijde als opslagterrein.

Artikel 11 Kantoor

11.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. kantoren;
  • 2. kamerverhuur aan meer dan twee personen, met dien verstande dat:
   • kamerverhuur uitsluitend is toegestaan in aanvulling op het gebruik als woning als bedoeld in artikel 1.78;
   • niet meer dan 1% van de woningen in het plan mag worden aangewend voor kamerverhuur;
   • de onderlinge afstand tussen de kamerverhuurpanden niet minder dan 50 m mag bedragen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. een bedrijf van categorie 1 van Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
  • 2. detailhandel, ter plaatsen van de aanduiding 'detailhandel' uitsluitend voor zover het betreft de begane grondlaag van de gebouwen;
  • 3. een verenigingsgebouw, ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
  • 4. woningen op de verdieping, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - wonen op verdieping'.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
11.2 Bouwregels

Op de voor 'Kantoor' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

11.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • d. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij:
   • ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven, dan wel
   • de aanduiding 'aantal bouwlagen onbeperkt' is aangegeven in welk geval het aantal bouwlagen niet beperkt is;
  • 3. een bovenbouw.
 • e. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogtemaatvoering' geldt in afwijking van het gestelde onder b en onder d dat de bestaande goothoogte en de bestaande bouwhoogte moet worden gehandhaafd.
 • f. Indien woningen op de verdieping zijn toegelaten, dan mag het aantal woningen niet meer dan 1 bedragen, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.
 • g. Afwijkingen in maten en aantallen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
11.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • e. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen;
 • f. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.
 • g. In afwijking van het bepaalde onder b mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' het totale oppervlak aan gebouwen binnen de aanduiding 'bijgebouwen' niet meer bedragen dan het aangegeven oppervlak.
11.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
11.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 11.2.1 onder e ten behoeve van een vermeerdering dan wel een vermindering van de aangegeven hoogtemaatvoering met niet meer dan 5%;
  • 2. lid 11.2.2 onder d ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
11.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak en niet behorende bij woningen, anders dan als stallings- of opslagruimte.
 • b. Het gebruik van niet bebouwde grond vóór de bebouwing aan de wegzijde als opslagterrein.

Artikel 12 Maatschappelijk - 1

12.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor;
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. een vergaderaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'vergader- accommodatie';
  • 2. cultureel medegebruik in de vorm van concerten, studiedagen, lezingen en dergelijke ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - cultureel medegebruik'.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder a zijn de gronden ter plaatse van:
  • 1. de aanduiding 'kas' uitsluitend bestemd voor het plaatsen van kassen;
  • 2. de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend bestemd voor een begraafplaats;
  • 3. de aanduiding 'verenigingsleven' uitsluitend bestemd voor verenigings- gebouwen.
 • d. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen.
12.2 Bouwregels

Op de voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

12.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' geldt dat de oppervlakte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan de aangeven oppervlakte, daarbij inbegrepen de oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen gesitueerd binnen het bouwvlak.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • e. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw;
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogtemaatvoering' geldt in afwijking van het gestelde onder c en onder e dat de bestaande goothoogte en de bestaande bouwhoogte moet worden gehandhaafd.
 • g. Afwijkingen in maten, aantallen en percentages zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
12.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • c. De goothoogte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • e. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • f. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.
12.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
12.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 12.2.1 onder f ten behoeve van een vermeerdering dan wel een vermindering van de aangegeven hoogtemaatvoering met niet meer dan 5%;
  • 2. lid 12.2.2 onder d ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
12.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.

Artikel 13 Maatschappelijk - 2

13.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Maatschappelijk - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. begeleid wonen;
  • 2. instellingswonen;
  • 3. wonen indien dit plaatsvindt ter voortzetting van een duurzaam samenleven met de voor instellingswonen geïndiceerde partner;
  • 4. het wonen in zorgwoningen, uitsluitend indien:
   • dit plaatsvindt in de directe fysieke nabijheid van en in combinatie met begeleid wonen dan wel met instellingswonen, én;
   • de mogelijkheid tot het verkrijgen van extramurale verzorging, verpleging en begeleiding én hotel- en welzijnsdiensten in deze woningen onlosmakelijk onderdeel zijn van het geboden arrangement.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens zijn bestemd voor:
  • 1. een bedrijfswoning, waarbij geldt dat per bestemmingsvlak niet meer dan 1 bedrijfswoning mag worden gerealiseerd;
  • 2. bijzondere maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - bijzondere maatschappelijke voorzieningen'.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
13.2 Bouwregels

Op de voor 'Maatschappelijk - 2' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

13.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' geldt dat de oppervlakte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan de aangeven oppervlakte, daarbij inbegrepen de oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen gesitueerd binnen het bouwvlak.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • e. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven;
  • 3. een bovenbouw.
 • f. Afwijkingen in maten, aantallen en percentages zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
13.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • e. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • f. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.
13.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' dan wel indien gesitueerd binnen een bouwvlak niet meer dan 2 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • d. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
13.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2.2 onder d ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
13.4 Specifieke gebruiksregels

Indien een reeds aangevangen duurzaam samenleven in de instelling zoals bedoeld in lid 13.1 onder a sub 3 wordt beëindigd door vertrek dan wel overlijden van de voor instellingswonen geïndiceerde partner, mag het wonen in de instelling ter plekke worden voortgezet door de achterblijvende partner zonder dat daarvoor een indicatiebesluit van het Centrum voor indicatiestelling zorg is vereist. 

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.
 • b. De gronden zijn tevens bestemd voor waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubilair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
14.2 Bouwregels

Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend overige bouwwerken worden gebouwd evenwel met uitzondering van overkappingen.

14.2.1 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor zover gesitueerd op hoekpercelen welke grenzen aan openbaar groen dan wel aan de openbare weg mag niet meer dan 2 m bedragen indien deze zijn geplaatst achter de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan.
 • c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing op erf- en perceelafscheidingen ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' of de aanduiding 'overige zone - stedenbouwkundig waardevol'.
 • d. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • e. In overige gevallen mag de bouwhoogte van overige bouwwerken niet meer dan 6 m bedragen.
 • f. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. wegen met de daarbij behorende technische voorzieningen;
  • 2. (on)gelijkvloerse kruisingen;
  • 3. groen- en parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken;
  • 4. straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn de gronden tevens bestemd voor een plein met een ontmoetings- en verblijfsfunctie, al dan niet gecombineerd met horeca-activiteiten, sportieve en culturele activiteiten, kortdurende evenementen en markten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - evenementenplein'.
15.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend overige bouwwerken worden gebouwd.

15.2.1 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame - uitingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van de gronden voor geluidwerende voorzieningen.

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. Watergangen, beken en waterpartijen.
 • b. Bruggen en andere civieltechnische werken.
 • c. Het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke waarden waarbij uit cultuurhistorisch oogpunt het bestaande trace leidend is.
16.2 Bouwregels

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

16.2.1 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bruggen mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • b. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.
 • c. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

 • a. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. woningen;
  • 2. een beroep aan huis als genoemd in artikel 1.14 of een bedrijfsactiviteit genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis;
  • 3. kamerverhuur aan meer dan twee personen, met dien verstande dat:
   • kamerverhuur uitsluitend is toegestaan in aanvulling op het gebruik als woning als bedoeld in artikel 1.78;
   • niet meer dan 1% van de woningen in het plan mag worden aangewend voor kamerverhuur;
   • de onderlinge afstand tussen de kamerverhuurpanden niet minder dan 50 m mag bedragen.
 • b. In aanvulling op het bepaalde in lid a zijn de gronden tevens bestemd voor:
  • 1. kantoren, uitsluitend voor zover deze functie wordt uitgeoefend in één laag van het gebouw, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - kantoor in één laag';
  • 2. een bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijf' uitsluitend voor zover het betreft een bedrijfsactiviteit van categorie 1 van Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied;
  • 3. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - detailhandel' uitsluitend voor zover het betreft de beganegrondlaag van de gebouwen;
  • 4. een galerie, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - galerie';
  • 5. bijzondere maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - bijzondere maatschappelijke voorzieningen';
  • 6. een vergaderaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'vergader- accommodatie';
  • 7. incidenteel cultureel medegebruik ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - cultureel medegebruik';
  • 8. dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – dienstverlening' uitsluitend voor zover het betreft de beganegrondlaag van het gebouw;
  • 9. kamergewijze verhuur zonder een relatie met het gebruik als woning, ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur' tot maximaal het aantal kamers aangeduid op de verbeelding, dan wel voor zover legaal bestaand op het tijdstip van de vaststelling van dit plan.
 • c. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
17.2 Bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

17.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer dan 1 bedragen, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • e. Een hoofdgebouw mag bestaan uit:
  • 1. een onderbouw;
  • 2. niet meer dan 2 bouwlagen, tenzij:
   • ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een ander maximum is aangegeven, dan wel
   • de aanduiding 'aantal bouwlagen onbeperkt' is aangegeven in welk geval het aantal bouwlagen niet beperkt is;
  • 3. een bovenbouw.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogtemaatvoering' geldt in afwijking van het gestelde onder c en onder e dat de bestaande goothoogte en de bestaande bouwhoogte moet worden gehandhaafd.
 • g. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijzondere voorwaarde' geldt bovendien dat met inachtneming van de bij deze regels behorende Bijlage 10 Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en het daarin gestelde, blijvend moet worden voldaan aan de voorwaarde dat op de verdieping de ruimten gelegen aan de westgevel geen geluidgevoelige bestemming krijgen.
 • h. Afwijkingen in maten en aantallen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.
17.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. Bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer dan 75 m2 bedragen.
 • c. Het bebouwingspercentage van de bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer dan 40 bedragen.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder b en c geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' dat de oppervlakte ter plekke niet meer mag bedragen dan de aangegeven oppervlakte.
 • e. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • f. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen.
 • g. In afwijking van het bepaalde onder f geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' dat de bouwhoogte ter plekke niet meer mag bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
 • h. De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • i. Afwijkingen in percentages, maten en afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen:
  • 1. voor zover het betreft grotere percentages en oppervlaktes gehandhaafd worden waarbij tevens geldt dat het bestaande percentage/de bestaande oppervlakte geldt als maximale maat;
  • 2. voor zover het betreft overige gevallen, gehandhaafd worden.

17.2.3 Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame-uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • c. In overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
 • d. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
17.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 17.2.1 onder f ten behoeve van een vermeerdering dan wel een vermindering van de aangegeven hoogtemaatvoering met niet meer dan 5%;
  • 2. 17.2.2 onder f ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 6 m.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek van het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaats vindt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de vermeerdering dan wel vermindering bijdraagt aan een substantiële verbetering van de architectonische dan wel technische situatie dan wel aan de ruimtelijke aansluiting op de belendende percelen.
17.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Gebruik van ruimten binnen de woning dan wel een (vrijstaand) bijgebouw ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis of een bedrijfsactiviteit als genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis is toegestaan mits:
  • 1. de activiteit wordt uitgeoefend door in ieder geval de bewoner van de woning, en naast de bewoner is tegelijkertijd niet meer dan 1 persoon werkzaam;
  • 2. de ruimte(n) waar de activiteiten plaatsvinden niet groter is dan 50 m², gemeten vanaf de binnenzijde van (scheidings)muren;
  • 3. buiten de ruimte als bedoeld onder 2 geen opslag plaatsvindt en geen beroeps- of bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend, met uitzondering van activiteiten die verband houden met het uitoefenen van een bed and breakfast of van gastouderschap;
  • 4. de uiterlijke verschijningsvorm van de woning behouden wordt, waarbij reclame uitingen zich beperken tot een onverlichte oppervlakte van niet meer dan 0,50 m2 en deze niet hoger worden aangebracht dan tot 1,5 m boven maaiveld;
  • 5. het gebruik geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu heeft;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voldaan aan het gestelde in artikel 25.2 Parkeren;
  • 7. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer.
 • b. In aanvulling op het bepaalde in lid a onder 2 is ter plaatse van de aanduiding 'bed and breakfast' een bed and breakfast toegelaten met een oppervlakte van niet meer dan 90 m².
 • c. Behoudens het gestelde onder a, is het verboden bijgebouwen, gelegen buiten het bouwvlak, anders te gebruiken dan ten dienste van het hoofdgebouw, tenzij het bijgebouw is voorzien van een aanduiding als bedoeld in lid 17.1 onder b in welk geval het aangeduide gebruik is toegestaan.
17.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 17.1 onder a sub 2 en een beroep aan huis toestaan dat naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de beroepen aan huis zoals genoemd in artikel 1.14 waarbij het gestelde in lid 17.4 onder a sub 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing is;
  • 2. lid 17.1 onder a sub 2 en bedrijfsactiviteiten toestaan die niet zijn genoemd in Bijlage 6 Lijst van bedrijfsactiviteiten aan huis en die naar aard en invloed vergelijkbaar zijn met bedrijfsactiviteiten die wel in die lijst zijn opgenomen, waarbij het gestelde in lid 17.4 onder a sub 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing is;
  • 3. lid 17.1 onder b sub 1 en toestaan dat tevens bedrijfsactiviteiten worden toegelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten gemengd gebied of die volgens die lijst van een hogere categorie zijn, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie;
 • b. De onder a sub 3 opgenomen bevoegdheid kan niet worden toegepast ten behoeve van activiteiten van zelfstandige kantoren, horecabedrijven en detailhandelsbedrijven.
 • c. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.

Artikel 18 Wonen - garagebox

18.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Wonen - garagebox' bestemde gronden zijn bestemd voor garageboxen ten behoeve van de stalling van motorvoertuigen.
 • b. De gronden zijn tevens bestemd voor parkeer- en groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, hemelwaterinfiltratievoorzieningen en rioleringswerken, watergangen en waterpartijen, straatmeubiliair en andere bijbehorende voorzieningen, alsmede voor de ontsluiting van direct aangrenzende percelen.
18.2 Bouwregels

Op de voor 'Wonen - garagebox' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd.

18.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer dan 3,50 m bedragen.
 • b. Een gebouw dient te zijn voorzien van een platte dakafdekking.
 • c. Afwijkingen in maten zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gelden als maximale maat.

Artikel 19 Waarde - Archeologie 1

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor gronden met een hoge archeologische verwachtingswaarde en voor gronden met een bekende archeologische vindplaats.

19.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. Behoudens het onder c bepaalde dient, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een deskundig archeoloog;
  • 4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
 • c. Het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
19.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Ter plaatse van de aangewezen gronden is het verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de volgende werken en werkzaamheden groter dan 100 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, uit te (laten) voeren:
  • 1. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden;
  • 2. het ophogen van de gronden met meer dan 100 cm (waarbij het in de aanhef genoemde dieper graven dan 30 cm niet geldt), tenzij die werkzaamheden voortvloeien uit een verleende omgevingsvergunning;
  • 3. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van sleufdrainage, ontginnen, frezen en aanbrengen van heipalen;
  • 4. het aanbrengen van diepwortelende beplanting alsmede het verwijderen van stobben;
  • 5. het graven, verdiepen of verbreden van greppels, sloten, vijvers, beken en andere watergangen;
  • 6. het verlagen van het grondwaterpeil of het veranderen van de samenstelling van het grondwater;
  • 7. het aanbrengen of vervangen van riolering en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere leidingen dan de daarmee verband houdende constructies;
  • 8. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden van het terrein kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik;
  • 9. het slopen van ondergrondse gebouwen of een gedeelte daarvan;
  • 10. het afdekken en/of overbouwen van archeologische vindplaatsen.
 • b. Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. welke op het tijdstip waarop het plan van kracht is, in uitvoering zijn, of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
  • 2. waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving vergunning of afwijking noodzakelijk is;
  • 3. die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud betreffen.
 • c. De vergunning wordt niet verleend:
  • 1. indien werken of werkzaamheden geen verband houden met het toegestane gebruik in de gegeven bestemming;
  • 2. indien hierdoor, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de archeologische waarden van de gronden onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
  • 3. dan nadat een advies is ontvangen van een deskundig archeoloog of een deskundig bureau over het door de aanvrager aan burgemeester en wethouders over te leggen rapport, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • d. In afwijking van het bepaalde in c kan de vergunning om zwaarwichtige redenen, voor een deel van de werken of werkzaamheden, alsnog worden verleend onder de voorwaarde dat voorafgaande aan de uitvoering van de vergunning adequaat archeologisch onderzoek plaatsvindt.

Artikel 20 Waarde - Archeologie 2

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor gronden met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde.

20.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. Behoudens het onder c bepaalde dient, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 250 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een deskundig archeoloog;
  • 4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
 • c. Het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Ter plaatse van de aangewezen gronden is het verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de volgende werken en werkzaamheden groter dan 250 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, uit te (laten) voeren:
  • 1. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden;
  • 2. het ophogen van de gronden met meer dan 100 cm (waarbij het in de aanhef genoemde dieper graven dan 30 cm niet geldt), tenzij die werkzaamheden voortvloeien uit een verleende omgevingsvergunning;
  • 3. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van sleufdrainage, ontginnen, frezen en aanbrengen van heipalen;
  • 4. het aanbrengen van diepwortelende beplanting alsmede het verwijderen van stobben;
  • 5. het graven, verdiepen of verbreden van greppels, sloten, vijvers, beken en andere watergangen;
  • 6. het verlagen van het grondwaterpeil of het veranderen van de samenstelling van het grondwater;
  • 7. het aanbrengen of vervangen van riolering en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere leidingen dan de daarmee verband houdende constructies;
  • 8. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden van het terrein kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik;
  • 9. het slopen van ondergrondse gebouwen of een gedeelte daarvan;
  • 10. het afdekken en/of overbouwen van archeologische vindplaatsen.
 • b. Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. welke op het tijdstip waarop het plan van kracht is, in uitvoering zijn, of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
  • 2. waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving vergunning of afwijking noodzakelijk is;
  • 3. die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud betreffen.
 • c. De vergunning wordt niet verleend:
  • 1. indien werken of werkzaamheden geen verband houden met het toegestane gebruik in de gegeven bestemming;
  • 2. indien hierdoor, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de archeologische waarden van de gronden onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
  • 3. dan nadat een advies is ontvangen van een deskundig archeoloog of een deskundig bureau over het door de aanvrager aan burgemeester en wethouders over te leggen rapport, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • d. In afwijking van het bepaalde in c kan de vergunning om zwaarwichtige redenen, voor een deel van de werken of werkzaamheden, alsnog worden verleend onder de voorwaarde dat voorafgaande aan de uitvoering van de vergunning adequaat archeologisch onderzoek plaatsvindt.

Artikel 21 Waarde - Archeologie 3

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor gronden met een lage archeologische verwachtingswaarde en waterbodems.

21.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. Behoudens het onder c bepaalde dient, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 2500 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een deskundig archeoloog;
  • 4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
 • c. Het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Ter plaatse van de aangewezen gronden is het verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de volgende werken en werkzaamheden groter dan 2500 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, uit te (laten) voeren:
  • 1. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden;
  • 2. het ophogen van de gronden met meer dan 100 cm (waarbij het in de aanhef genoemde dieper graven dan 30 cm niet geldt), tenzij die werkzaamheden voortvloeien uit een verleende omgevingsvergunning;
  • 3. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van sleufdrainage, ontginnen, frezen en aanbrengen van heipalen;
  • 4. het aanbrengen van diepwortelende beplanting alsmede het verwijderen van stobben;
  • 5. het graven, verdiepen of verbreden van greppels, sloten, vijvers, beken en andere watergangen;
  • 6. het verlagen van het grondwaterpeil of het veranderen van de samenstelling van het grondwater;
  • 7. het aanbrengen of vervangen van riolering en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere leidingen dan de daarmee verband houdende constructies;
  • 8. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden van het terrein kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik;
  • 9. het slopen van ondergrondse gebouwen of een gedeelte daarvan;
  • 10. het afdekken en/of overbouwen van archeologische vindplaatsen.
 • b. Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. welke op het tijdstip waarop het plan van kracht is, in uitvoering zijn, of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
  • 2. waarvoor op grond van meer specifieke regelgeving vergunning of afwijking noodzakelijk is;
  • 3. die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud betreffen.
 • c. De vergunning wordt niet verleend:
  • 1. indien werken of werkzaamheden geen verband houden met het toegestane gebruik in de gegeven bestemming;
  • 2. indien hierdoor, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de archeologische waarden van de gronden onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
  • 3. dan nadat een advies is ontvangen van een deskundig archeoloog of een deskundig bureau over het door de aanvrager aan burgemeester en wethouders over te leggen rapport, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • d. In afwijking van het bepaalde in c kan de vergunning om zwaarwichtige redenen, voor een deel van de werken of werkzaamheden, alsnog worden verleend onder de voorwaarde dat voorafgaande aan de uitvoering van de vergunning adequaat archeologisch onderzoek plaatsvindt.

Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bevordering van het open stedenbouwkundig karakter van de gronden en van het representatieve straatbeeld alsmede voor de instandhouding en bevordering van de aanwezige cultuurhistorische waarden. De gronden worden aldus geacht geen deel uit te maken van het erf bij het hoofdgebouw.

22.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden -in afwijking van het hierover gestelde in de andere met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' samenvallende bestemming(en) de volgende regels:

 • a. De gronden met de bestemming 'Tuin' en de overige gronden gelegen tussen het openbare gebied en de gevels van de hoofdgebouwen en het verlengde hiervan, dienen vrij van gebouwen en overkappingen te blijven.
 • b. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen. 
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande reclame uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen. 
 • d. In overige gevallen mag de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer dan 6 m bedragen.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
22.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats, afmeting en uitvoering (mate van transparantie) van de overige bouwwerken ten behoeve van de instandhouding en bevordering van het open stedenbouwkundig karakter van de gronden, het representatieve straatbeeld en de instandhouding en bevordering van aanwezige cultuurhistorische waarden.
 • b. Voor het stellen van een nadere eis geldt de in artikel 29 vermelde voorbereidingsprocedure.
22.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2 onder b ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 2 m, voor zover het niet betreft de bestemming Tuin.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. dit noodzakelijk is uit oogpunt van beveiliging;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek, de representativiteit van het straat- en bebouwingsbeeld en de aanwezige cultuurhistorische waarden.
22.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. De gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw en de openbare weg mogen niet worden gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen.
 • b. Het gebruik van grond en bouwwerken dat legaal bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • c. In het geval strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor op de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.
22.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.5 onder a ten behoeve van het parkeren van motorvoertuigen op de gronden vóór de voorgevel.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. onvoldoende parkeermogelijkheden aanwezig zijn door de feitelijke situering van het hoofdgebouw op het perceel;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het open stedenbouwkundig karakter en het representatieve straatbeeld en de aanwezige cultuurhistorische waarden;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt ten aanzien van de gebruiks- mogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 23 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 24 Algemene bouwregels

24.1 Algemene regels
 • a. Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen bouwvlakken, tenzij in deze regels anders is bepaald.
 • b. Bij het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen een bouwvlak worden buiten beschouwing gelaten:
  • 1. ondergeschikte bouwdelen als funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, dakoverstekken, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en goten mits het bouwvlak met niet meer dan 0,5 meter wordt overschreden;
  • 2. erkers, luifels, balkons en brandtrappen voor zover zij ondergeschikt zijn aan de gevel van het hoofdgebouw, mits het bouwvlak met niet meer dan 1,5 meter wordt overschreden;
  • 3. entreepartijen op de begane grond, voor zover zij ondergeschikt zijn aan de gevel van het hoofdgebouw mits het bouwvlak met niet meer dan 1,5 meter wordt overschreden.
 • c. Het bepaalde onder b geldt tevens in situaties waarbij hierdoor een bestemmingsgrens wordt overschreden.
 • d. Een bouwvlak mag volledig worden bebouwd tenzij daaraan een maximum is gesteld.
 • e. Bij het bepaalde ten aanzien van de bouwhoogte worden buiten beschouwing gelaten: liftschachten, trappenhuizen, balustrades, balkonhekken en opbouwen voor technische installaties en dergelijke.
24.2 Nutsvoorzieningen

Binnen de bestemmingen als gegeven in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn toegestaan gebouwen ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een goothoogte van maximaal 3,5 meter en een bouwhoogte van maximaal 5 meter en maximale oppervlakte van 10 m².

24.3 Ondergronds bouwen
 • a. Binnen de bestemmingen als gegeven in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is het ondergronds bouwen toegestaan, voor zover uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat geen negatieve gevolgen optreden voor het grondwatersysteem, voor:
  • 1. ruimten die een functionele eenheid vormen met en/of dienstbaar zijn aan de toegestane functies, tot een diepte van maximaal 4 meter;
  • 2. voorzieningen voor het ter plaatse bergen of infiltreren van hemelwater en/of huishoudelijk afvalwater, tot een diepte van maximaal 6 meter.
 • b. Constructies ten behoeve van de ontsluiting van de ondergrondse ruimte zijn slechts toegestaan binnen het betreffende bouwperceel.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder a geldt voor de bestemmingen gelegen binnen de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming)' het gestelde in artikel 26.1.
 • d. Ondergrondse bouwwerken als bedoeld onder a en onder b worden bij het toepassen van deze regels niet betrokken bij de in de regels aangegeven maten en afmetingen, voor zover het betreft de bouwgedeeltes welke zijn gelegen onder het maaiveld, tenzij hierover in deze regels expliciet iets anders is bepaald.

Artikel 25 Algemene gebruiksregels

25.1 Strijdig gebruik
 • a. Als strijdig met de bestemming of het plan wordt in ieder geval aangemerkt het (doen of laten) gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van:
  • 1. het opslaan, lozen of storten, al dan niet ten verkoop, van onbruikbare dan wel aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, materialen, stoffen, voer- of vaartuigen of machines;
  • 2. het (doen of laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting dan wel ten behoeve van een escortbedrijf;
  • 3. het gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties dan wel als markt of standplaats.
 • b. Gebruik dat afwijkt van het bepaalde onder a sub 3 echter waarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling is verleend, dan wel waarvoor een melding is gedaan, mag worden gehandhaafd.
 • c. Als strijdig met de bestemming of het bestemmingsplan wordt niet aangemerkt:
  • 1. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is en deze is verleend, dan wel een melding is gedaan;
  • 2. het aanleggen of het laten aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering, de waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie, met uitzondering van:
   • buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is, tenzij deze in het bestemmingsplan als zodanig zijn bestemd;
   • hoogspanningsleidingen, tenzij deze in het bestemmingsplan als zodanig zijn bestemd.
25.2 Parkeren
25.2.1 Terreininrichting

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze regels mogen de gronden uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de bestemming indien de betreffende bouwpercelen zodanig zijn ingericht dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren of stallen van auto's, vrachtauto's en fietsen als ook het eventuele laden en lossen van goederen op het bijbehorende terrein te kunnen afwikkelen. Indien ten behoeve van het stallen of parkeren van auto's in, op of onder een gebouw ruimte wordt aangebracht zoals hierboven is beschreven, moet worden voldaan aan het gestelde in Bijlage 7 Parkeernormen.

25.2.2 Parkeergelegenheid

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze regels, geldt dat in, op of onder een bouwwerk dan wel op of onder het bijbehorende terrein voorzien dient te zijn in voldoende parkeergelegenheid volgens de normen zoals opgenomen in Bijlage 7 Parkeernormen.

25.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. Het (doen of laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting dan wel ten behoeve van een escortbedrijf mits:
  • 1. het totaal aantal seksinrichtingen dan wel escortbedrijven op het grondgebied van de gemeente niet meer dan 1 bedraagt;
  • 2. de totale maximale oppervlakte van de inrichting niet meer dan 250 m² bedraagt;
  • 3. geen onevenredige negatieve gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen;
  • 4. de activiteiten binnen de inrichting daarbuiten niet zintuiglijk waarneembaar zijn;
  • 5. in de omgeving van de betreffende inrichting geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
   • het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
   • behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteit in de openbare ruimte rond de inrichting mogen plaatsvinden;
  • 6. de activiteiten van de inrichting dor hun aard en visuele aspecten zoals reclame-uitingen en technische of andere installaties, het woon- en leefmilieu niet onevenredig aantasten;
  • 7. de vestiging niet plaatsvindt :
   • in een gebied waar het wonen de hoofdfunctie is;
   • binnen een straal van 200 rondom scholen, kerken en moskeeën.
 • b. het bepaalde in 25.1 lid a onder 3 indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.
 • c. De gestelde parkeernormen voor zover in die afwijkingsmogelijkheid wordt voorzien in Bijlage 7 Parkeernormen.

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

26.1 milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming)
26.1.1 Omschrijving aanduiding

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming)' geldt de gronden -naast de andere aangewezen bestemming(en)- tevens bestemd zijn voor de instandhouding van grondlagen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwatervoorziening.

26.1.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden -in aanvulling op het hierover gestelde in de overige bestemmingsregels- de volgende regels:

 • a. In afwijking van het bepaalde in de aangewezen bestemmingen geldt dat het uitvoeren of het hebben van grond- of funderingswerken op een diepte van 2 meter of meer onder het maaiveld niet is toegelaten, tenzij wordt voldaan aan bepaalde in artikel 3.3.3.7 van de Omgevingsverordening Gelderland of hiervoor ontheffing van gedeputeerde staten is verkregen.
 • b. Het gestelde onder a is niet van toepassing op grond- en funderingswerken zoals die legaal bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, reeds in uitvoering zijn of op dat moment vergund zijn.
26.1.3 Specifieke gebruiksregels

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor op de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

26.2 overige zone - stedenbouwkundig waardevol
26.2.1 Omschrijving aanduiding

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - stedenbouwkundig waardevol' geldt dat die gronden -naast de andere aangewezen bestemming(en)- tevens bestemd zijn voor de instandhouding en bevordering van het open stedenbouwkundige karakter van de gronden en van het representatieve straatbeeld. De gronden worden aldus geacht geen deel uit te maken van het erf bij het hoofdgebouw.

26.2.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden -in afwijking van het hierover gestelde in de overige bestemmingsregels- de volgende regels:

 • a. De gronden dienen vrij van gebouwen en overkappingen te blijven.
 • b. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande reclame - uitingen mag niet meer dan 1,50 m bedragen en de breedte van vrijstaande reclame - uitingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
 • d. In overige gevallen mag de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer dan 6 m bedragen.
 • e. Afwijkingen in afmetingen zoals die legaal bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
26.2.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats, afmeting en uitvoering (mate van transparantie) van de overige bouwwerken ten behoeve van de instandhouding en bevordering van het open stedenbouwkundig karakter van de gronden en van het representatieve straatbeeld.
 • b. Voor het stellen van een nadere eis geldt de in artikel 29 vermelde voorbereidingsprocedure.
26.2.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 26.2.2 onder b ten behoeve van een vermeerdering van de bouwhoogte tot 2 m, voor zover het niet betreft de bestemming 'Tuin' alsmede de bestemming 'Detailhandel' ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - bijzondere voorwaarde'.
 • b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
  • 1. dit noodzakelijk is uit oogpunt van beveiliging;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de stedenbouwkundige karakteristiek en de representativiteit van het straat- en bebouwingsbeeld.
26.2.5 Specifieke gebruiksregels

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor op de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

26.3 veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven
26.3.1 Omschrijving aanduiding

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven' geldt dat die gronden, naast de andere aangewezen bestemmingen, tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in de bodem.

26.3.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden -in aanvulling op het hierover gestelde in de overige bestemmingsregels- de volgende regels:

 • a. Behoudens het onder c bepaalde dient, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, de aanvrager een rapport in de vorm van een risicoanalyse te overleggen, waaruit naar het oordeel van burgemeester en wethouders blijkt dat de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in voldoende mate is vastgesteld.
 • b. Het rapport als bedoeld onder a kan bestaan uit een onderzoek naar de naoorlogse (graaf)werkzaamheden op de locatie, waaruit blijkt welke grond na de oorlog zodanig geroerd is dat de kans op het alsnog aantreffen van explosieven verwaarloosbaar klein wordt.
 • c. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de bescherming van het woon- en leefklimaat niet in voldoende mate is vastgesteld, dient de aanvrager aan te geven op welke wijze de risico's teniet gedaan worden. Dit kan door het indienen van:
  • 1. een Projectgebonden Risicoanalyse, indien nodig gevolgd door
  • 2. Detectieonderzoek, en indien nodig gevolgd door een
  • 3. Benadering.
 • d. Alle onder c genoemde onderzoeken moeten worden uitgevoerd conform de WSCS-OCE.
 • e. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die mogen worden opgericht krachtens een reeds verleende vergunning.
26.3.3 Specifieke gebruiksregels

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor op de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

26.3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werken en werkzaamheden uit te voeren waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm.
 • b. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing indien een rapport in de vorm van een (beperkte) risicoanalyse is overgelegd, waaruit naar het oordeel van burgemeester en wethouders blijkt dat de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Het verbod als bedoeld onder b kan bestaan uit informatie over de naoorlogse (graaf)werkzaamheden op de locatie, waaruit blijkt welke grond na de oorlog zodanig geroerd is dat de kans op het alsnog aantreffen van explosieven verwaarloosbaar klein wordt. Deze informatie hoeft niet te zijn verkregen van een gespecialiseerd bedrijf.
 • d. Het verbod als bedoeld onder a is tevens niet van toepassing op de volgende werken en/of werkzaamheden:
  • 1. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
  • 2. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
 • e. Ingevolge het bovenstaande is een omgevingsvergunning als bedoeld onder a vereist, indien:
  • 1. geen rapport als bedoeld onder b is overgelegd of
  • 2. uit het onder b genoemde rapport blijkt dat de bescherming van het woon- en leefklimaat niet in voldoende mate is vastgesteld.
 • f. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning dient de aanvrager aan te geven op welke wijze de risico's teniet worden gedaan. Dit kan door het indienen van:
  • 1. een Projectgebonden Risicoanalyse, indien nodig gevolgd door
  • 2. detectieonderzoek, en indien nodig gevolgd door een
  • 3. benadering.
 • g. Alle onder c genoemde onderzoeken moeten worden uitgevoerd conform de WSCS-OCE.
26.4 veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied
26.4.1 Beschrijving aanduiding

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied' geldt dat die gronden, naast de andere aangewezen bestemmingen, tevens bestemd zijn voor de bescherming van de veiligheid in verband met het risico verbonden aan plasbrand.

26.4.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangewezen bestemmingen geldt dat op deze gronden geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten zijn toegelaten en evenmin uitbreiding van bestaande (beperkt) kwetsbare objecten is toegestaan.

26.4.3 Specifieke gebruiksregels

In van geval strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor op de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

26.4.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van artikel 26.4.2 een omgevingsvergunning verlenen:

 • a. Nadat advies is ontvangen van de Veiligheid en Gezondheidsregio Gelderland Midden.
 • b. Indien een deur of nooduitgang aan de buitenzijde van een te bouwen bouwwerk niet is gelegen in het plasbrandaandachtsgebied.

Artikel 27 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. Een bestemmingsgrens en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft.
 • b. De bestemmingsbepalingen en toestaan dat een bouwvlak wordt verschoven indien dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, of in het belang is van een technisch of ruimtelijk dan wel cultuurhistorisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken, met dien verstande dat de afwijking maximaal 3 meter mag bedragen en dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
 • c. De bestemmingsbepalingen en toestaan dat geluidwerende voorzieningen worden gerealiseerd tot een hoogte van 3 meter.
 • d. De bestemmingsbepalingen en toestaan dat schotelantennes worden geplaatst, waarbij aan de zijde van het openbare gebied de afwijking slechts gegeven kan worden voorzover de antenne wordt geplaatst binnen het horizontale en verticale vlak van een balkon.
 • e. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a tot en met d kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.

Artikel 28 Algemene wijzigingsbevoegdheid

 • a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere aanduidingen met betrekking tot de functie van de verbeelding te verwijderen, indien het betreffende gebruik gedurende ten minste 1 jaar is beëindigd.
 • b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere aanduidingen met betrekking tot de functie van/op de verbeelding geheel te wijzigen, met dien verstande dat:
  • 1. deze bevoegdheid uitsluitend van toepassing is op gronden met de bestemming 'Gemengd - 2', 'Kantoor' en 'Maatschappelijk - 1';
  • 2. deze strekt ter gehele vervanging van een aanduiding;
  • 3. de nadere aanduiding betrekking heeft op maatschappelijke activiteiten exclusief maatschappelijke voorzieningen als bedoeld in artikel 13.1 onder a , dienstverlenende activiteiten en activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning;
  • 4. de toe te laten activiteiten naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met reeds toegestane activiteiten waarvan de aanduiding wordt vervangen;
  • 5. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen overeenkomstig het bepaalde in artikel 25.2 Parkeren;
 • c. De wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaats vindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • d. Een wijzigingsplan wordt niet eerder vastgesteld dan nadat is aangetoond dat het plan uitvoerbaar is, waaronder wordt begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de cultuurhistorische, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid.

Artikel 29 Algemene procedureregels

Voor een besluit tot het stellen van een nadere eis geldt de volgende voorbereidingsprocedure:

 • a. Het voornemen ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;.
 • b. De terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze.
 • c. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden tot het naar voren brengen van zienswijzen gedurende de onder a genoemde termijn.
 • d. Burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht de beslissing daaromtrent mede.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 30 Overgangsrecht

30.1 Bouwwerken
30.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet worden vergroot:

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
30.1.2 Afwijken bij omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 5%.

30.1.3 Uitzondering

Het bepaalde onder 30.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

30.2 Gebruik
30.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

30.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder 30.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

30.2.3 Uitzondering

Het bepaalde onder 30.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

30.2.4 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld onder 30.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

Artikel 31 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2017.