direct naar inhoud van Artikel 16 Maatschappelijk - Militair
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 16 Maatschappelijk - Militair

 

16. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk - Militair’ aangewezen gron­den zijn bestemd voor:

a.    gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van mili­taire installaties;

 

met daaraan ondergeschikt:

b.    kleinschalige duurzame energiewinning;

 

met de daarbijbehorende:

c.    terreinen;

d.    wegen en paden;

e.    water;

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16. 2.    Bouwregels

16. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    de gebouwen en overkappingen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoog­ste 40,00 m bedragen.

16. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m bedragen;

b.    er zullen geen overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van lichtmasten;

c.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

16. 3.    Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

-       het bepaalde in lid 16.2.1. onder a en toestaan dat gebouwen en/of overkappingen aansluitend aan het bouwvlak buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

1.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 120% van de oppervlakte van het bouwvlak;

2.    geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden en het bebouwingsbeeld.